การศึกษาคุณสมบัติของผนังเบาจากถุงกระดาษปูนซีเมนต์

Main Article Content

สุธน รุ่งเรือง
ณิชาภา มินาบูลย์
รัฐศักดิ์ พรหมมาศ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษา “การศึกษาคุณสมบัติผนังเบาจากถุงกระดาษปูนซีเมนต์” โดยการนำถุงปูนที่ได้มาย่อยให้ละเอียด ทำการผสมกับกาวผง และกาวลาเท็กซ์ ตามอัตราส่วนร้อยละ 5, 10 และ 15 ของน้ำหนักวัสดุที่ใช้ ทำการขึ้นรูปโดยมีขนาด 30 x 30 x 1 cm แบบวิธีอัดร้อน โดยใช้กาวทั้งสองชนิดเป็นวัสดุประสานการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ และสมบัติเชิงกล ตามมาตรฐาน มอก.966-2547 ผลการวิจัยพบว่าแผ่นผนังเบาที่ใช้กาวผงอัตราส่วนร้อยละ 15 เมื่อทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ ด้านความหนาแน่น ความชื้น การดูดซึมน้ำ และการพองตัวตามความหนา ผลการทดสอบเป็นไปมาตรฐาน ส่วนผลการทดสอบคุณสมบัติทางกล ด้านค่าความต้านทานแรงดัด มอดูลัสยืดหยุ่น และความต้านทานแรงดึงผิวหน้า พบว่าค่าความต้านทานแรงตั้งฉากกับผิว ผ่านเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด และจากการทดสอบการดูดซับเสียง พบว่าผนังเบามีค่าความดังของเสียงในทุกช่วงความถี่ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 10.29 dB เมื่อเปรียบเทียบค่าการดูดซับเสียง กับแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง และยิปซัมบอร์ด พบว่าแผ่นผนังเบาจากถุงปูนซีเมนต์สามารถดูดซับเสียงได้ดีกว่า เนื่องจากผนังเบาจากถุงกระดาษปูนซีเมนต์นั้นมีรูพรุนมากกว่า และมีความแข็งน้อยกว่าวัสดุทั้งสองชนิด จึงสามารถดูดซับเสียงได้ดีกว่า ด้านต้นทุนพบว่า ราคาต้นทุนการผลิตเฉพาะค่าวัสดุขนาด 30x30x1 cm เฉลี่ยเท่ากับ 32 บาท/แผ่น ซึ่งมีต้นทุนการผลิตเฉพาะค่าวัสดุที่ถูกกว่าแผ่นผนังเบาที่ขายตามท้องตลาดชนิดธรรมดา

Article Details

How to Cite
[1]
รุ่งเรือง ส., มินาบูลย์ ณ., และ พรหมมาศ ร., “การศึกษาคุณสมบัติของผนังเบาจากถุงกระดาษปูนซีเมนต์”, Crma. J., ปี 16, ฉบับที่ 1, น. 95–105, ธ.ค. 2018.
บท
บทความวิจัย

References

Cowan, J.P. (1994). Handbook of Environmental Acoustics. Van Nostrand Reinhold:International Thomson Publishing Company.

เกษม จันทร์แก้ว. (2541). เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม. โครงการสหวิทยาการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Welch, B. L. (1970). Physiological Effects of Noise. New York-London: Plenum Press.

Harmelink, M. D. (1970). Noise and Vibration Control for Transportation System. D.H.O.Report No. RR 168, Canada: Ontario Department of Highways.

Lewis, H.Bell and Douglas, H.Bell. (1994). Industrial Noise Control. 2nd ed. New York. Marcel Dekker, Inc.

David, A.Harris. (1991). Noise Control Manual. New York. Van Nostrand Reinhold.

Walker MB. (1995). Larousse dictionary of science and technology. Great Britain: Clays.

Doelle L.L. and Arch.M. (1972). Environmental Acoustic. (n.p.) McGraw-Hill Book Company.

Yerges LF. (1969). Sound, noise and vibration control. New York: Van Nostrand Reinhold.

Olivo, C.T. and T.P. Olivo. (1978). Fundamentals of Applied Physics. New York. Delmar Publishers.