การสำรวจเทคนิคการสร้างภาพนามธรรมข้อมูล: ก้าวหน้าและการนำมาใช้งานสำหรับบริบททางการทหาร

Main Article Content

รุ่งรัศมี สุวรรวัฒนา
สุรศักดิ์ มังสิงห์

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
สุวรรวัฒนา ร. และ มังสิงห์ ส., “การสำรวจเทคนิคการสร้างภาพนามธรรมข้อมูล: ก้าวหน้าและการนำมาใช้งานสำหรับบริบททางการทหาร”, Crma. J., ปี 13, ฉบับที่ 1, น. 159–177, ธ.ค. 2015.
บท
บทความวิจัย