การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานสรรหาคัดเลือกบุคลากร กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานทออวนเดชาพานิช โรงงาน 1 จังหวัดขอนแก่น

Main Article Content

สุชฎา แสงจันทรานันท์
ศักดา จันทร์ประเสริฐ

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
แสงจันทรานันท์ ส. และ จันทร์ประเสริฐ ศ., “การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานสรรหาคัดเลือกบุคลากร กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานทออวนเดชาพานิช โรงงาน 1 จังหวัดขอนแก่น”, Crma. J., ปี 13, ฉบับที่ 1, น. 147–157, ธ.ค. 2015.
บท
บทความวิจัย