การเปรียบเทียบรอยพิมพ์ฝ่าเท้าเพื่อคาดคะเนความสูงและเพศของบุคคล ในภาคตะวนออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

Main Article Content

กรวิชญ์ ศรีดาฮด
รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
ศรีดาฮด ก. และ เบญจวัฒนานนท์ ร., “การเปรียบเทียบรอยพิมพ์ฝ่าเท้าเพื่อคาดคะเนความสูงและเพศของบุคคล ในภาคตะวนออกเฉียงเหนือของประเทศไทย”, Crma. J., ปี 13, ฉบับที่ 1, น. 123–131, ธ.ค. 2015.
บท
บทความวิจัย