การศึกษาเปรียบเทียบการเพาะเลี้ยงถั่งเข่าสีทองโดยใช้หัวเชื้อเหลว และหัวเชื้อแข็งของ Cordyceps militaris บนเมล็ดธัญพืช

Main Article Content

เยาวภา ทองอร่าม

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
ทองอร่าม เ., “การศึกษาเปรียบเทียบการเพาะเลี้ยงถั่งเข่าสีทองโดยใช้หัวเชื้อเหลว และหัวเชื้อแข็งของ Cordyceps militaris บนเมล็ดธัญพืช”, Crma. J., ปี 13, ฉบับที่ 1, น. 87–99, ธ.ค. 2015.
บท
บทความวิจัย