ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและภูมิอากาศต่อการชะล้างพังทลายของดินลุ่มนํ้ายมตอนบน

Main Article Content

พีรวัฒน์ ปลาเงิน
สานิตย์ดา เตียวต๋อย
สมพินิจ เหมืองทอง

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
ปลาเงิน พ., เตียวต๋อย ส., และ เหมืองทอง ส., “ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและภูมิอากาศต่อการชะล้างพังทลายของดินลุ่มนํ้ายมตอนบน”, Crma. J., ปี 13, ฉบับที่ 1, น. 65–78, ธ.ค. 2015.
บท
บทความวิจัย