การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อพัฒนาแบบจำลองพยากรณ์อากาศและโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวง กรณีศึกษาภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

Main Article Content

จักรกฤษณ์ แสงแก้ว
กุลธิดา ท้วมสุข
รัชนีวรรณ ตาฬุมาศสวัสดิ์

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
แสงแก้ว จ., ท้วมสุข ก., และ ตาฬุมาศสวัสดิ์ ร., “การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อพัฒนาแบบจำลองพยากรณ์อากาศและโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวง กรณีศึกษาภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย”, Crma. J., ปี 13, ฉบับที่ 1, น. 43–63, ธ.ค. 2015.
บท
บทความวิจัย