การกำหนดตำแหน่งคลังที่ใช้ในการจัดเก็บกระสุนและวัตถุระเบิดตามหมวดการจัดเก็บร่วม กรณีศึกษาแผนก 2 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก

Main Article Content

อัญพัชร์ คงวัฒนานันทน์

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
คงวัฒนานันทน์ อ., “การกำหนดตำแหน่งคลังที่ใช้ในการจัดเก็บกระสุนและวัตถุระเบิดตามหมวดการจัดเก็บร่วม กรณีศึกษาแผนก 2 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก”, Crma. J., ปี 13, ฉบับที่ 1, น. 27–41, ธ.ค. 2015.
บท
บทความวิจัย