แนวทางการพัฒนาระบบข่าวกรองทางทหารเพื่อหากองกำลังช้าศึก ในเขตป่าพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

Main Article Content

ปรัชญา อารีกุล
ไพศาล จี้ฟู

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
อารีกุล ป. และ จี้ฟู ไ., “แนวทางการพัฒนาระบบข่าวกรองทางทหารเพื่อหากองกำลังช้าศึก ในเขตป่าพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ”, Crma. J., ปี 13, ฉบับที่ 1, น. 9–25, ธ.ค. 2015.
บท
บทความวิจัย