การติดตามการตรวจสอบไมโครซิสทินจากสาหร่ายพิษสีเขียวแกมน้ำเงินในน้ำประปา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโดยใช้เทคนิคไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี (HPLC)

Main Article Content

สมปอง วรรณโคตร
พนมวรรณ ปานสีทา

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
วรรณโคตร ส. และ ปานสีทา พ., “การติดตามการตรวจสอบไมโครซิสทินจากสาหร่ายพิษสีเขียวแกมน้ำเงินในน้ำประปา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโดยใช้เทคนิคไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี (HPLC)”, Crma. J., ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 127–133, พ.ค. 2012.
บท
บทความวิจัย