การศึกษาวิเคราะห์และจัดทำแนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Main Article Content

พร ภิเศก
ดิเรก ดีประเสริฐ
นภางค์ คงเศรษฐกุล
ฐนัส มานุวงศ์

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
ภิเศก พ., ดีประเสริฐ ด., คงเศรษฐกุล น., และ มานุวงศ์ ฐ., “การศึกษาวิเคราะห์และจัดทำแนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ”, Crma. J., ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 63–82, พ.ค. 2012.
บท
บทความวิจัย