การวิจัยและพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองของหมู่บ้านเทพประทาน จังหวัดนครนายก

Main Article Content

ขัติยพงศ์ ภัคดีชน

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
ภัคดีชน ข., “การวิจัยและพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองของหมู่บ้านเทพประทาน จังหวัดนครนายก”, Crma. J., ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 247–263, พ.ค. 2008.
บท
บทความวิจัย