การศึกษาความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย ของนายทหารที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

Main Article Content

จุฑานาถ ภูเจริญ
ศิริวรรณ์ กาญจนโหติ

บทคัดย่อ


-
  
 

Article Details

How to Cite
[1]
ภูเจริญ จ. และ กาญจนโหติ ศ., “การศึกษาความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย ของนายทหารที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า”, Crma. J., ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 166–173, พ.ค. 2008.
บท
บทความวิจัย