การศึกษาความเป็นไปได้ในการสังเคราะห์ไนโตรเซลลูโลสจากเส้นในเซลลูโลสชนิดต่างๆ ภายในประเทศเพื่อนำไปใช้ผลิตเป็นดินส่งกระสุนในระดับห้องปฏิบัติการ

Main Article Content

ประเวทย์ มงคลศิริ
ประภารัตน์ จันทวาลย์
เรืองศักดิ์ อยู่ชา

บทคัดย่อ


-
  
 

Article Details

How to Cite
[1]
มงคลศิริ ป., จันทวาลย์ ป., และ อยู่ชา เ., “การศึกษาความเป็นไปได้ในการสังเคราะห์ไนโตรเซลลูโลสจากเส้นในเซลลูโลสชนิดต่างๆ ภายในประเทศเพื่อนำไปใช้ผลิตเป็นดินส่งกระสุนในระดับห้องปฏิบัติการ”, Crma. J., ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 148–157, พ.ค. 2008.
บท
บทความวิจัย