การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่ใกล้เคียง

Main Article Content

กฤตยาภรณ์ เจริญผล

บทคัดย่อ


-
  
 

Article Details

How to Cite
[1]
เจริญผล ก., “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่ใกล้เคียง”, Crma. J., ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 137–147, พ.ค. 2008.
บท
บทความวิจัย