การใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ในการค้นคว้าวิจัยทางทหาร กรณีศึกษาเรื่องการใช้รถเกราะที่มีพื้นสองชั้น

Main Article Content

อดิศักดิ์ โชวิเชียร

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
โชวิเชียร อ., “การใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ในการค้นคว้าวิจัยทางทหาร กรณีศึกษาเรื่องการใช้รถเกราะที่มีพื้นสองชั้น”, Crma. J., ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 27–34, พ.ค. 2008.
บท
บทความวิจัย