ปัญหาและความเป็นไปได้ในการออกแบบปรับสะพานเพื่อยุทธวิธีข้ามลำน้ำของทหารช่างในประเทศโดยการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างสะพานที่มีอยู่

Main Article Content

วสันต์ พัฒน์วิชัยโชติ
ณัฐพร นุตยะสกุล

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
พัฒน์วิชัยโชติ ว. และ นุตยะสกุล ณ., “ปัญหาและความเป็นไปได้ในการออกแบบปรับสะพานเพื่อยุทธวิธีข้ามลำน้ำของทหารช่างในประเทศโดยการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างสะพานที่มีอยู่”, Crma. J., ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 18–26, พ.ค. 2008.
บท
บทความวิจัย