การถ่ายเทความร้อนโดยการพาของกลุ่มครีบแท่งทรงกรวย

Main Article Content

อนุสรณ์ สุขเกษม
ไพศาล นาผล
จุทารัตน์ คุรุเจริญ
พิชัย อัษฏมงคล

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
สุขเกษม อ., นาผล ไ., คุรุเจริญ จ., และ อัษฏมงคล พ., “การถ่ายเทความร้อนโดยการพาของกลุ่มครีบแท่งทรงกรวย”, Crma. J., ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 229–235, พ.ค. 2006.
บท
บทความวิจัย