คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนและความดันตกคร่อมในท่อผิวร่องเกลียว

Main Article Content

มานะชัย นุชจะโปะ
ไพศาล นาผล
จุทารัตน์ คุรุเจริญ

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
นุชจะโปะ ม., นาผล ไ., และ คุรุเจริญ จ., “คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนและความดันตกคร่อมในท่อผิวร่องเกลียว”, Crma. J., ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 223–228, พ.ค. 2006.
บท
บทความวิจัย