การศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนในท่อขดเป็นวง

Main Article Content

จำเนียร สุวะไกร
ไพศาล นาผล
จุทารัตน์ คุรุเจริญ

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
สุวะไกร จ., นาผล ไ., และ คุรุเจริญ จ., “การศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนในท่อขดเป็นวง”, Crma. J., ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 216–222, พ.ค. 2006.
บท
บทความวิจัย