กระบวนการพลิกฟื้นทุนทางสังคมเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน

Main Article Content

นภางค์ คงเศรษฐกุล

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
คงเศรษฐกุล น., “กระบวนการพลิกฟื้นทุนทางสังคมเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน”, Crma. J., ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 100–119, พ.ค. 2006.
บท
บทความวิจัย