วัฒนธรรมองค์กรของหน่วยทหารในภูมิภาคต่าง ๆ ที่มีผลต่อการแก้ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

Main Article Content

พิมลพรรณ อุโฆษกิจ

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
อุโฆษกิจ พ., “วัฒนธรรมองค์กรของหน่วยทหารในภูมิภาคต่าง ๆ ที่มีผลต่อการแก้ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”, Crma. J., ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 88–99, พ.ค. 2006.
บท
บทความวิจัย