บทบรรณาธิการ

ผู้แต่ง

  • รศ.ดร.ถวัลย์ ฤกษ์งาม

บทคัดย่อ

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยปทุมธานีฉบับนี้เป็นฉบับที่2 ปีที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564) สำหรับเนื้อหาประกอบไปด้วยบทความวิจัย 4 เรื่อง คือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 เรื่องคือเรื่องนวัตกรรมต้นแบบเครื่องยิงลูกวอลเลยบอล โดย คุณนันทกร หย่ำวิลัยและคณะ ด้านการแพทย์แผนไทย 1 เรื่อง คือ ผลของการนวดน้ำมันและประคบสมุนไพรในมารดาหลังคลอดที่มีภาวะเต้านมคัด ณ.หอผู้ป่วยในโรงพยาบาลเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย คุณสุภลักษณ์ เนตรทิพวัลย์จากกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และด้านวิศวกรรม 2 เรื่อง คือเรื่อง การจัดการและการอนุรักษ์ พลังงาน : กรณีศึกษาศูนย์การค้า ฟอร์จูนทาวน์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและเรื่อง การศึกษาสมรรถนะเชิงความร้อนและการระบายอากาศของบ้านจำลองที่ติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดสุญญากาศโดย คุณญาณกิตติ์ ศิริทรัพย์และคณะ และมีบทความวิชาการ 2 เรื่อง ด้านแพทย์แผนไทยเรื่องการแพทย์วิถีธรรมกับการเพิ่มภูมิคุ้มกันโรค โดย อ.ธนวันต์ ศรีอมรรัตนกุลและ อ.สมพร จิตรัตนพร และทางด้านสาธารณสุขเรื่องแนวคิดในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดย อ.จีระศักดิ์ ทัพผาและคณะ จากคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

        สำหรับในฉบับต่อไป ทางวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยปทุมธานีจะได้เพิ่มผู้ทบทวนบทความเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยปทุมธานีเป็น 3 ท่านเพื่อท่านผู้ส่งบทความสามารถนำไปขอตำแหน่งวิชาการได้   ผู้สนใจที่ประสงค์ส่งบทความมาตีพิมพ์ ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยปทุมธานี สามารถอ่านคำแนะนำสำหรับผู้เขียนได้ในวารสาร หรือทางเว็บไซต์https://ph01.tcithaijo.org/index.php/PTUJST

       และในโอกาสส่งท้ายปีพ.ศ. 2564 และต้อนรับปี พ.ศ. 2565 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยปทุมธานีขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งที่ท่านสมาชิกวารสารฯนับถือ ประสบความสุขและสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-01-03