นวัตกรรมต้นแบบเครื่องยิงลูกวอลเลย์บอล

ผู้แต่ง

  • K.ravivuth Rangubhet Exercise and Sport Science, School of Science, University of Phayao

คำสำคัญ:

นวัตกรรมต้นแบบ, เครื่องยิงบอล, วอลเลย์บอล

บทคัดย่อ

วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนวัตกรรมต้นแบบเครื่องยิงลูกวอลเลย์บอลขึ้นมาสำหรับพัฒนาทักษะการรับบอลของกีฬาวอลเลย์บอล ในการสร้างเครื่องยิงลูกวอลเลย์บอลที่มีต้นทุนที่ต่ำ เคลื่อนย้ายง่ายสะดวกต่อการใช้งานและสามารถใช้งานได้จริงขึ้นมา โดยต้องการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของนวัตกรรมต้นแบบเครื่องยิงลูกวอลเลย์บอล ที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาในกีฬาวอลเลย์บอลและนวัตกรรมเกี่ยวกับกีฬาจึงได้เล็งเห็นว่านวัตกรรมต้นแบบเครื่องยิงลูกวอลเล่ย์บอลจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐานและเป็นปัจจัยในการฝึกซ้อมให้กับนักกีฬาหรือผู้ริเริ่มเล่นในกีฬาวอลเลย์บอล ซึ่งการทำงานของนวัตกรรมต้นแบบเครื่องยิงลูกวอลเลย์บอลนั้นจะใช้พลังงานจากแบตเตอร์รี่ทำงานผ่านมอเตอร์ 2 ตัวในการยิงลูกวอลเลย์บอลไปสู่นักกีฬา สามารถปรับ องศา และระดับความสูง เพื่อควบคุมทิศทางของลูกวอลเลย์บอลให้เป็นไปตามที่ต้องการและถ้านักกีฬาต้องการรับในลักษณะเดิมซ้ำ ๆ ให้เกิดทักษะที่ดี สามารถตั้งองศา หรือตำแหน่งที่ต้องการให้ลูกวอลเลย์บอลตกได้ การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมต้นแบบเครื่องยิงลูกวอลเลย์บอลผ่านแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเพื่อวิเคราะห์ความเที่ยงตรง และแบบสอบถามความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปเพื่อวิเคราะห์ความเชื่อมั่น พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกัน โดยผลการตอบแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญมีค่า ไอโอซี โดยรวมอยู่ในระดับ 0.90 ซึ่งผลการตรวจสอบข้อมูลความตรงเชิงเนื้อหาอยู่ในระดับดี การประเมินของบุคคลทั่วไปที่มีต่อนวัตกรรมเครื่องยิงลูกวอลเลย์บอลโดยรวมมีค่า อัลฟ่าครอนบาคเท่ากับ 0.953 แสดงว่าความสอดคล้องภายในหรือความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามอยู่ในระดับที่สูง

Downloads

Download data is not yet available.

References

การกีฬาแห่งประเทศไทย. (2559). คู่มือผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอล.กรุงเทพ:กองวิชาการกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย.
กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.
ศิริชัย กาญจนวาสี. (2544). การเลือกใชสถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย (พิมพ์ครั้งที่4). กรุงเทพฯ: บุญศิริการพิมพ์.
อวยชัย นุ่มประไพ. (2551).ระดับทักษะวอลเลย์บอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทองปีการศึกษา 2550. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (พลศึกษา) . กรุงเทพฯ :บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
McKeown, M. (2008). The Truth About Innovation. London, Prentice Hall.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-01-03