บทบรรณาธิการ

Authors

  • รศ.ดร. ถวัลย์ ฤกษ์งาม

Abstract

          วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยปทุมธานีฉบับนี้เป็นฉบับที่ 1 ปีที่ 2 (มกราคม-มิถุนายน 2564) สำหรับเนื้อหาประกอบไปด้วยบทความวิจัย 7 เรื่อง คือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 เรื่องคือเรื่องความหนักของการฝึกเกมสนามเล็ก 3 ต่อ 3 ในนักกีฬาฟุตซอลระดับมหาวิทยาลัย โดย อ.ภาณุพงศ์ รุ่งมิตรจรัสแสงและคณะ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 เรื่องคือเรื่องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจวัด CO2 และ CH4 ระหว่างเซนเซอร์ตรวจวัด ก๊าซชีวภาพที่พัฒนาติดตั้งบนอากาศยานไร้คนขับกับเครื่องวิเคราะห์ก๊าซชีวภาพ (Biogas 5000) โดย อ.สกุลรัตน์ สุทธิประภาและคณะ การศึกษาการอพยพหนีไฟในสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิโดยใช้โปรแกรมทางพลศาสตร์อัคคีภัย โดย อ.พสชนัน ศรีโพธิ์ทอง และ วสุรัตน์ บุญเพ็ง การประเมินความเสี่ยงระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในศาสนสถาน กรณีศึกษาวัดบางพลีใหญ่ใน จังหวัดสมุทรปราการ โดย อ.นันทิรา วรกาญจนบุญและคณะ การประเมินความเสี่ยงระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในศาสนสถาน กรณีศึกษาวัดบางพลีใหญ่ใน จังหวัดสมุทรปราการ โดย อ.ปิยภรณ์ จันทรศรี การออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่ในแผนกทอดอาหารปลา โดย อ.จงกล สังข์อ่วมและคณะ และบทความวิจัยสุดท้ายเป็นบทความวิจัย ด้านแพทย์แผนไทยของ รศ.ดร.พวงผกา ตันกิจจานนท์ และผศ.อดิศักดิ์ สุมาลี จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องบทบาทการรักษาและการดำรงอยู่ของหมอพื้นบ้านจังหวัดปทุมธานี ในการดูแลสุขภาพชุมชน

        สำหรับในฉบับนี้ ได้เพิ่มบทความวิชาการเรื่องสถิติ: นัยสำคัญ อำนาจทดสอบ ขนาดตัวอย่าง และ ขนาดอิทธิพล โดย ผศ.ดร.วัฒนา ชยธวัช และบทความปริทัศน์เป็นความรู้เกี่ยวกับสุขภาพคือเรื่องการอ่านและแปลผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้นในการตรวจสุขภาพประจำปี  ของ อ.สิริน ฟองสิริไพบูลย์และคณะ จากสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ม.ปทุมธานีอีกด้วย

        ผู้สนใจที่ประสงค์ส่งบทความมาตีพิมพ์ ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยปทุมธานี สามารถอ่านคำแนะนำสำหรับผู้เขียนได้ในวารสาร หรือทางเว็บไซต์https://ph01.tcithaijo.org/index.php/PTUJST

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2021-06-30