การประยุกต์ใช้นีโอโซมในการนาส่งสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อใช้ลดอาการปวด และการอักเสบของโรคข้อเข่าเสื่อม

  • วันเฉลิม สีหบุตร คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา
  • ฐิติรัตน์ ศรีสมบัติ นักวิจัยอิสระ
คำสำคัญ: นีโอโซม, ขมิ้นชัน, ว่านหมาว้อ, กระชายดา, โรคข้อเข่าเสื่อม

บทคัดย่อ

โรคข้อเข่าเสื่อมจัดเป็นโรคข้อชนิดเรื้อรังที่พบมากในผู้สูงอายุรวมทั้งสัตว์อายุมาก การสึกกร่อนอย่างช้าๆ ของกระดูกอ่อนผิวข้อเป็นอาการสาคัญที่ทาให้เกิดความเจ็บปวดแก่ข้อต่อ พยาธิกาเนิดของโรคนี้มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับกลไกการตอบสนองต่างๆ เป็นจานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการอักเสบ ซึ่งเป็นกระบวนการที่เหนี่ยวนาให้เกิดการเสียสมดุลของข้อต่อ ในปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนาโนในหลายด้าน เช่น วิศวกรรม วิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมทั้งเภสัชกรรม นีโอโซมเป็นเทคโนโลยีนาโนระบบนาส่งชนิดถุง ที่มีความคงตัวที่ดี มีความเป็นพิษต่า ทาลายผิวหนังได้น้อย และใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อนาส่งทั้งยาและสารเคมีให้มีขนาดเล็กลง เพื่อให้การนาส่งเข้าร่างกายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสามารถนายาหรือสาร ไปสู่บริเวณเป้าหมายในร่างกายได้แม่นยามากขึ้น หากมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนาโนและการนาส่งสารหรือยาผ่านผิวหนังกับการสกัดสมุนไพรพื้นบ้านแล้วจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการนาส่งยาไปยังเป้าหมาย และประสิทธิภาพในการรักษาของยาให้มากขึ้นได้ บทความนี้จึงได้รวมรวมการวิจัยที่แสดงประสิทธิภาพและกลไกการออกฤทธิ์ของพืชสมุนไพร 3 ชนิด ได้แก่ ขมิ้นชัน ว่านหมาว้อ และกระชายดา รวมทั้งศึกษาเทคโนโลยีนาโนในรูปแบบนีโอโซมในการนามาประยุกต์ใช้กับการนาสารผ่านทางผิวหนัง เพื่อใช้ลดอาการปวดและการอักเสบของโรคข้อเข่าเสื่อม

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

1. จอมใจ พีรพัฒนา, บังอร ศรีพาณิชกุลชัย, อัญชลี ตัตวะศาสตร์, จินตนา จุลทัศน์, คัทลียา เมฆจรัสกุล. (2551). การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดกระชายดาเพื่อใช้เฉพาะที่เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพและการทดสอบทางคลินิกของสมุนไพรกระชายดา. สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ : 18.

2. Ahmed S.J, Anuntiyo C.J and Haqqi T. M. (2005). Biological basis for the use of botanicals in osteoarthritis and rheumatoid arthritis: a review. Evid Based Complement Alternat Med. 2(3): 301-308.

3. Altman R.E, Asch D., Bloch G.B, Borenstein D, Brandt K, Christy W, Cooke T.D, Greenwald R,

4. Hochberg M. (1986). Development of criteria for the classification and reporting of osteoarthritis. Classification of osteoarthritis of the knee. Diagnostic and Therapeutic Criteria Committee of the American Rheumatism Association. Arthritis Rheum. 29(8): 1039-1049.

5. Arunothayanun P, Uchegbu I.F and Florence A.T. (1999). Osmotic behaviour of polyhedral
non-ionic surfactant vesicles (niosomes). J Pharm Pharmacol; 51(6): 651-7.

6. Basnet P, and Skalko-Basnet N. (2011). Curcumin: an anti-inflammatory molecule from a
curry spice on the path to cancer treatment. Molecules. 16(6): 4567-4598.

7. Bhaskaran S, Lakshmi P.K, (2009). Comparative evaluation of niosome formulations prepared by different techniques. Acta Pharm Sci. 51: 27-32

8. Bundhamcharoen K.P, Odton S.P and Tangcharoensathien V. (2011). Burden of disease in Thailand: changes in health gap between 1999 and 2004. BMC Public Health. 11: 53.

9. Buckton G.H. (1995). Interfacial phenomena in Drug Delivery and Targeting. Switzerland: Academic Publishers. 154-155.

10. Cho H.J, Chang C.B, Kim KW, Park J.H, Yoo J.H, Koh I.J and Kim T.K. (2011). Gender and prevalence of knee osteoarthritis types in elderly Koreans. J Arthroplasty. 26(7): 994-999.

11. Deodhar AK, Rana RE. 1997. Surgical physiology of wound healing: a review. J Postgrad Med. 43(2) : 52- 56.

12. Fettchemie Z.R and Henkel K.G. (1983). Pharmaceutical guide formulae. Dehydag Cospha, Germany.

13. Felson D.T, Zhang Y, Hannan M.T, Naimark A, Weissman B, Aliabadi P. and Levy D. (1997). Risk factors for incident radiographic knee osteoarthritis in the elderly: the Framingham Study. Arthritis Rheum. 40(4): 728-733.

14. Fransen M.L, Bridgett L, March, Hoy D, Penserga E and Brooks P. (2011). The epidemiology of osteoarthritis in Asia. Int J Rheum Dis. 14(2): 113-121.
Gopinath D, Ravi D, Rao B.R, Apte S.S, Renuka D, Rambhau D. (2004). Ascorbyl palmitate vesicles (Aspasomes): formation, characterization and application. Int J Pharm. 271(1-2): 95-113

15. Hadgraft J and Guy R.H. (1989). Transdermal Drug Delivery : Developmental Issues and Research Initatives. New York : Marcel Dekker.

16. Hwang, JK, Shim JS, Pyun YR. 2000. Antibacterial activity of xanthorrhizol from Curcuma xanthorrhiza againt oral pathogens. Fitoterapia. 71 : 321- 323.
Kuptniratsaikul V.S, Thanakhumtorn P, Chinswangwatanakul L, Wattanamongkonsil and

17. Thamlikitkul V. (2009). Efficacy and safety of Curcuma domestica extracts in patients with knee osteoarthritis. J Altern Complement Med. 15(8): 891-897.

18. Kuptniratsaikul V.O, Tosayanonda S.N, and Thamalikitkul V. (2002). The epidemiology of osteoarthritis of the knee in elderly patients living an urban area of Bangkok. J Med Assoc Thai.

19. Lawrence R.C, Felson D.T, Helmick C.G, Arnold L.M, Choi H, Deyo R.A, Gabriel S, Hirsch R, Hochberg M.C, Hunder G.G, Jordan J.M., Katz J.N, Kremers H.M and Wolfe F. (2008). Estimates of the prevalence of arthritis and other rheumatic conditions in the United States. Part II. Arthritis Rheum 58(1): 26-35.

20. Liu Y, Zhang H, Liang N, Fan W, Li J, Huang Z, Yin Z, Wu Z and Hu J. (2015). Prevalence and associated factors of knee osteoarthritis in a rural Chinese adult population: an epidemiological survey. BMC Public Health 16: 94.

21. Mitsunaga Y, Takanaga H, Matsuo H, Naito M, Tsuruo T, Ohtani H, Sawada Y. 2000. Effect of bioflavonoids on vincritine transport across blood-brain barrier. Eur J Pharmacol. 395(3) : 193-201.

22. Muraki S, Akune T, Oka H, Ishimoto Y, Nagata K, Yoshida M, Tokimura F, Nakamura K, Kawaguchi H and Yoshimura N. (2012). Incidence and risk factors for radiographic knee osteoarthritis and knee pain in Japanese men and women: a longitudinal population-based cohort study. Arthritis Rheum 64(5): 1447-1456.

23. Panchatcharam M, Miriyala S, Gayathri VS, Suguna L. 2006. Curcumin improves wound healing by modulating collagen and decreasing reactive oxygen species. Mol Cell Biochem; 290(1-2) : 87- 96.

24. Schaffer M, Schaffer P.M, Zidan J. and Sela G.B. (2011). Curcuma as a functional food in the control of cancer and inflammation. Current Opinion in Clinical Nutrition & Metabolic Care 14(6): 588-597.

25. Spector T.D and Cooper C. (1993). Radiographic assessment of osteoarthritis in population studies: whither Kellgren and Lawrence. Osteoarthritis Cartilage 1(4): 203-206.

26. Tangtrakulwanich B, Geater A.F and Chongsuvivatwong V. (2006). Prevalence, patterns, and risk factors of knee osteoarthritis in Thai monks. J Orthop Sci 11(5): 439-445.

27. Tuchinda P, Reutrakul V, Claeson P, Pong-prayoon U, Sematong T, Santisuk T, Taylor WC. (2002). Anti-inflammatory cyclohexenyl chalcone derivatives in Boesenbergia pandurata. Phyto-chem 59 : 559.

28. VanHal. (1996). Diffusion of estradiol from non-ionic surfactant vesicles through human stratum corneum in vitro. S.T.P. Pharma Sciences. 6(1):.72-78.
เผยแพร่แล้ว
2020-06-29