เชิญชวนเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ

2019-05-10

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยปทุมธานี

กำลังเข้าสู่การประเมิน เพื่อเข้าฐานข้อมูล TCI ในกลุ่มที่ 1 หรือ กลุ่มที่ 2

ท่านสามารถนำเสนอผลงานเพื่อลงตีพิมพ์ได้ทันที