การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อคำนวณหาค่าครึ่งชีวิตในตารางธาตุ

ผู้แต่ง

  • Uthai Sumruamjit -

คำสำคัญ:

ครึ่งชีวิตของธาตุ, โมบายแอปพลิเคชัน, ตารางธาตุ

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อคำนวณหาค่าครึ่งชีวิตในตารางธาตุมีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ออกแบบแอปพลิเคชันเพื่อคำนวณหาค่าครึ่งชีวิตในตารางธาตุ 2) ศึกษาค่าครึ่งชีวิตของธาตุในตารางธาตุและ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังใช้แอปพลิเคชันเพื่อคำนวณหาค่าครึ่งชีวิตในตารางธาตุ โดยเครื่องมือสำหรับการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันที่ใช้ในงานวิจัยนี้สามารถพัฒนาได้ง่าย โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมและไม่จำเป็นต้องใช้ความรู้ในการเขียนโปรแกรมมากนักในการเขียนโปรแกรม ส่วนเนื้อหาและข้อมูลสำหรับการหาข้อมูลสามารถรวบรวมได้จากอินเตอร์เน็ตและสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญขั้นตอนการวิจัยประกอบด้วย การศึกษาปัญหาและแนวทางในการแก้ไข การออกแบบหน้าจอของแอปพลิเคชัน การประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันซึ่งประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ และให้กลุ่มตัวอย่างทดลองทำแบบสอบถามโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มแรกที่ไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันเพื่อคำนวณหาค่าครึ่งชีวิตในตารางธาตุและ กลุ่มที่สองที่ใช้แอปพลิเคชันเพื่อคำนวณหาค่าครึ่งชีวิตในตารางธาตุ ผลการประเมินแอปพลิเคชัน ภาพรวม คือ (  = 3.66 ,  = 0.57)  อยู่ในระดับ มาก และความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้แอปพลิเคชันเพื่อคำนวณหาค่าครึ่งชีวิตในตารางธาตุ ความพึงพอใจภาพรวม คือ (  = 3.58 ,  = 0.61) อยู่ในระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.

References

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2556). Half life ครึ่งชีวิตของธาตุ. เข้าถึงได้จาก http://oldweb.most.go.th/main/index.php/media-library/sci-daily-words/2873-half-life-.html

เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ. (2561). วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC). เข้าถึงได้จาก https://dol.dip.go.th/th/category/2019-02-08-08-57-30/2019-03-15-11-06-29

บุญล้อม รักษาทรัพย์และคณะ. (2563). หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์กายภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์วัฒนาพานิช.

ธนากร อุยพานิชย์, จารุวรรณ เลิกเมือง. (2563). การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันแนะนำร้านหนังสืออิสระในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารสารสนเทศศาสตร์. 38(2), 25-37.

นุชจิรา แดงวันสี,ปริญวรรณ สุนทรักษ์, สนธิ พลชัยยา, กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา. (2560). ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกับแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องตารางธาตุสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา. 1(1), 61-73

ชินวัจน์ งามวรรณากร. (2562). การพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับนักสารสนเทศ(รายงานการวิจัย). ยะลา: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา.

Yollada737. (2555). ตารางธาตุเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเรียนวิชาเคมี. เข้าถึงได้จาก https://yollada737.wordpress.com/บทที่-1-บทนำ/

Wikipedia. (2564). สมการการสลายตัวของแบบครึ่งชีวิต. เข้าถึงได้จาก https://th.wikipedia.org/wiki/ครึ่งชีวิต

Wikipedia. (2564). ตารางธาตุ. เข้าถึงได้จาก https://th.wikipedia.org/wiki/ตารางธาตุ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-03-31