ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของ พนักงานโรงงานเซรามิกแห่งหนึ่ง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้แต่ง

  • Manasawee Thongsringklee -

คำสำคัญ:

พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน, พนักงาน, โรงงานเซรามิก

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานโรงงานเซรามิกแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามในพนักงานโรงงานเซรามิกแห่งหนึ่ง จำนวน 35 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบไคสแควร์นำมาใช้ในการศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน ผลการศึกษา พบว่าประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 51.4 มีอายุเฉลี่ย 36.31 ปี (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10.24) พนักงานส่วนใหญ่ มีทัศนคติด้านความปลอดภัยอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 48.6 มีความรู้ด้านความปลอดภัยอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 65.7 และมีพฤติกรรมความปลอดภัยอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 51.4 ผลจากการศึกษาพบว่าทัศนคติด้านความปลอดภัยและความรู้ด้านความปลอดภัยมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับที่    P-value  เท่ากับ 0.026 และ 0.000 ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมโรงงานอุตสาหกรรม. (2565). สถิติโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ ขยายกิจการและเลิกกิจการ ในรอบปี 2563 - 2573. สืบค้นจาก https://www.diw.go.th/webdiw/static-fac/

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. (2564). ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์. สืบค้นจาก https://cim.dip.go.th/th/news/category/2016-10-18-03-36-01

พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี และณัฐ จันท์ครบ. (2561). การศึกษาความรู้ ทัศนคติและพฤตกิรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานสายงานฝ่ายผลิต กรณีศึกษาอุตสาหกรรมการผลิตขวดแก้ว. วารสาร SAU JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY, 4 (2), 2-15.

เรียงสอน สุวรรณ ภารดี นานาศิลป์ และธานี แก้วธรรมานุกูล. (2559). ปัจจัยคุกคามสุขภาพการทำงานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของคนงานโรงงานเซรามิกขนาดใหญ่ ในจังหวัดลำปาง. พยาบาลสาร, 43 (4), 67-78.

อภิชา ครุธาโรจน์ ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์ นันทพร ภัทรพุทธและจิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ. (2561) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงของคนงานก่อสร้างรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ, 11 (3), 27-34.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-31