ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณสารฟีนอลิก ปริมาณสารฟลาโวนอยด์ ของสารสกัดน้ำจากรำข้าวสีเข้ม

ผู้แต่ง

  • Pattamaporn Jaroennon -

คำสำคัญ:

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ, ปริมาณสารฟีนอลิก, ปริมาณสารฟลาโวนอยด์, สารสกัดน้ำของรำข้าวสีเข้ม

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณสารฟีนอลิก และปริมาณสารฟลาโวนอยด์ของสารสกัดน้ำจากรำข้าวสีเข้ม ได้แก่ รำข้าวเหนียวดำลืมผัว รำข้าวมะลินิล และรำข้าวสังข์หยด รำข้าวทั้งหมดจะสกัดด้วยน้ำกลั่นและทำให้แห้ง ผลพบว่าสารสกัดรำข้าวเหนียวดำลืมผัวมีร้อยละผลผลิตมากที่สุด จากนั้นนำสารสกัดน้ำทั้งหมดไปทดสอบเพื่อหาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณสารฟีนอลิก และปริมาณสารฟลาโวนอยด์ ด้วยวิธี DPPH Folin-Ciocalteu และ Aluminum chloride ตามลำดับ ผลพบว่าสารสกัดรำข้าวเหนียวดำลืมผัวมีร้อยละการต้านอนุมุลอิสระมากที่สุด (73.83±0.69%) แต่ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับสารสกัดรำข้าวมะลินิล (72.70±0.47%) ปริมาณฟีนอลิกของสารสกัดทั้งหมดพบว่าสารสกัดรำข้าวมะลินิลมีปริมาณฟีนอลิกสูงที่สุด (65.24±1.74 mg GAE/g) และแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับสารสกัดรำข้าวสังข์หยด (27.16±1.44 mg GAE/g) และสารสกัดรำข้าวเหนียวดำลืมผัว (38.47±1.44 mg GAE/g) สำหรับปริมาณฟลาโวนอยด์ของสารสกัดรำข้าวทั้งหมดมีค่าอยู่ในช่วง 0.02 - 0.05 mg QE/g และสารสกัดทั้ง 3 ตัวอย่างมีปริมาณฟลาโวนอยด์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปใช้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

References

อนงนาฎ ไพนุพงศ์. (2560). อนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระกับสุขภาพ. วารสารวิชาการชายน์เทค, 1(2), 20-27.

Bhat, F.M., Sommano, S.R., Riar, C.S., Seesuriyachan, P., Chaiyaso, T., & Prom-u-Thai, C. (2020). Status of Bioactive Compounds from Bran of Pigmented Traditional Rice Varieties and Their Scope in Production of Medicinal Food with Nutraceutical Importance. Agronomy, 10(11), 1-15.

Ghasemzadeh, A., Karbalaii, M.T., jaafar, H.Z.E., & Rahmat, A. (2018). Phytochemical constituents, antioxidant activity, and antiproliferative properties of black, red, and brown rice bran. Chemistry central journal, 12(17), 1-13.

Goufo, p., & Trindade, H. (2014). Rice antioxidants: phenolic acids, flavonoids, anthocyanins, proanthocyanidins, tocopherols, tocotrienols, c-oryzanol, and phytic acid. Food science & nutrition, 2(2), 75-104.

Gul, K., Yousuf, B., Singh, A.K., Singh, P., & Wani, A.A. (2015). Rice bran: Nutritional values and its emerging potential for development of functional food—A review. Bioactive carbohydrates and dietary fibre, 6(2015), 24-30.

Herald, T. J., Gadgil, P., & Tilley, M. (2012). High‐throughput micro plate assays for screening flavonoid content and DPPH‐scavenging activity in sorghum bran and flour. Journal of the Science of Food and Agriculture, 92(11), 2326-2331.

Jideani, A.I.O., Silungwe H., Takalani, T., Omolola, A.O., Udeh, H.O., & Anyasi, T.A. (2021). Antioxidant-rich natural fruit and vegetable products and human health. International journal of food properties, 24(1), 41-46.

Khettaf, A., Belloula, N., & Dridi, S. (2016). Antioxidant activity, phenolic and flavonoid contents of some wild medicinal plants in southeastern Algeria. African journal of biotechnology, 15(12), 524-30.

Mbanjo, E.G.N., Jones, H., Caguiat, X.G.I., Carandang, S., Ignacio, J.C., Ferrer, M.C., Boyd, L.A., Kretzschmar, T. (2019). Exploring the genetic diversity within traditional Philippine pigmented Rice. Rice, 12(1), 1-18.

Moko, E.M., Purnomo, H., Kusnadi, J., & Ijong, F.G. (2013). Phytochemical content and antioxidant properties of colored and non colored varieties of rice bran from Minahasa, North Sulawesi, Indonesia. International food research journal, 21(3): 1017-1023.

Pal TK, Kalita P, Barman TK, Chatterjee TK, & Maity S. (2013) Quantification of total flavonoid content and antioxidant activity in comparison to a reference flavonoid as in vitro quality evaluation parameter for assessing bioactivity of biomarkers in herbal extracts or formulations. JPR:BioMedRx: An international journal, 1(8), 757-66.

Pengkumsri, et al. (2015). The influence of extraction methods on composition and antioxidant properties of rice bran oil. Food science and technology, 35(3), 493-501.

Sardarodiyan, M., & Salehi, E.A. (2016). Bioactive phytochemicals in Rice Bran: processing and functional properties. International journal of pharmtech research, 9(6), 401-408.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-30