การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันระบบยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ผู้แต่ง

  • วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • ธนา ละมณี

คำสำคัญ:

โมบายแอปพลิเคชัน, ระบบยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, ไอโอนิคเฟรมเวิร์ค

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์ และออกแบบโมบายแอปพลิเคชันระบบยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 2) เพื่อพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันระบบยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อโมบายแอปพลิเคชันระบบยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โมบายแอปพลิเคชันนี้พัฒนาโดยใช้ Ionic Framework และใช้ MySQL เป็นฐานข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1. โมบายแอปพลิเคชันระบบยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 2.แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อโมบายแอปพลิเคชันระบบยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) การวิเคราะห์และออกแบบระบบเป็นไปตามวงจรการพัฒนาระบบ 2) ระบบที่พัฒนาแบ่งผู้ใช้เป็น 2 กลุ่มได้แก่ ผู้ยืม และเจ้าหน้าที่ และ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อระบบยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45

Downloads

Download data is not yet available.

References

ณธัชสร จุติสงขลา และคณะ. (2562). การพัฒนาระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการ Android และ IOS กรณีศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่. ใน การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 (น. 699-710). สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.

ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2549). การวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS. พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

นันทนา รัตนชัย และคณะ. (2560). ระบบยืม-คืนปริญญานิพนธ์สำหรับสาขาคอมพิวเตอร์. ใน การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 (น.1088-1100). สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.

นำชัย ผันผยอง และคณะ. (2564). ระบบยืมคืนอุปกรณ์สาธิต. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 8 (น.769-779). นครราชสีมา: วิทยาลัยนครราชสีมา.

ปนัดดา ถะเกิงสุข และจีรนันท์ ตะสันเทียะ. (2559). ระบบยืมคืนอุปกรณ์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 8” (น.586-592). สุรินทร์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.

รัตนากร ไทยพันธ์ และคณะ. (2564). การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสำหรับการแจ้งซ่อมภายในหอพักนักศึกษา. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์. 16(1), 71-85.

รัตนพล นาคสังข์ และจินดาพร อ่อนเกตุ. (2560). การพัฒนาระบบยืม-คืนวัสดุและครุภัณฑ์ออนไลน์ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (น.1261-1270). กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.

เอกสิทธิ์ ศรีสุขะ. (2561). สร้างโมบายแอปพลิเคชันด้วย Ionic3. กรุงเทพฯ: บริษัท เอเซีย ดิจิตอล การพิมพ์จำกัด.

โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2560). การวิเคราะห์และออกแบบระบบ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-03-31

ฉบับ

บท

บทความวิจัย