การออกแบบเตาหลอมแบบลมร้อนขึ้นสำหรับการหลอมอะลูนิเนียม

ผู้แต่ง

  • เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คำสำคัญ:

การออกแบบ, เตาหลอมแบบลมร้อนขึ้น, การหลอมอะลูมิเนียม

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเตาหลอมขนาดเล็กสำหรับหลอมวัสดุอะลูมิเนียม และทดลองหาประสิทธิภาพเตาหลอมในการหลอมที่อุณหภูมิ 1,120 องศาเซลเซียส โดยออกแบบหลอมหลอมให้มีขนาดเล็กเหมาะสำหรับการหลอมโลหะอะลูมิเนียม ดำเนินการสร้างเตา และทดสอบประสิทธิภาพเตาที่สร้างขึ้นการสอบลองหลอมเตาหลอม โดยใช้แก๊สเอลพีจีเป็นเชื้อเพลิง ปรับแรงดันแก๊สที่ 0 - 7.0 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร และแรงดันลมที่ 14.6 ปอนด์/ตารางนิ้ว ใช้เวลาในการหลอม 1 ชั่วโมง พบว่าเตาหลอมทำอุณหภูมิได้ 1,120   องศาเซลเซียส และทดลองหลอมอะลูมิเนียมที่อุณหภูมิในการหลอม 1,000 องศาเซลเซียส พบว่าอะลูมิเนียมที่ใช้ทดสอบมีการหลอมตัว

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมโรงงานอุตสาหกรรม. (2555). คู่มือ 3Rs กับการจัดการของเสียภายในโรงงาน. กรุงเทพ: บริษัท ซีเอ็ม

เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์จำกัด.

นัฐิราภรณ์ ลินาแมน. (2549). การหลอมโลหะจากเศษโลหะของอะลูมิเนียม ตะกั่ว เหล็ก และทองแดง.

กรุงเทพฯ : กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักพัฒนาและส่งเสริม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่.

บริษัท แปซิฟิกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ จำกัด. (2563). การหลอมโลหะโดยการใช้เตาเชื้อเพลิง. สืบค้นจาก

http://pbchouse.com/การหลอมโลหะโดยการใช้เต/.

เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ และอภิชิต กระจ่างเย่า. (2554). การพัฒนาอิฐทนไฟ 1,300 องศาเซลเซียสจาก

ดินบางปะหัน ดินขาว ทรายและขี้เลื่อย. ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่8. (น. 1311-1418). นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

Total best heat solution. (2564). อลูมิเนียม คุณสมบัติดีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรง. สืบค้นจาก

https://sa-thai.com/อลูมิเนียม/.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-28