รูปแบบใหม่ของตัวประมาณอัตราส่วนแบบเลขชี้กำลัง สำหรับค่าเฉลี่ยประชากร

ผู้แต่ง

  • Napattchan Dansawad Department of Applied Mathematics, Faculty of Science and Technology, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage, Pathum Thani https://orcid.org/0000-0002-4581-4118

คำสำคัญ:

ตัวประมาณอัตราส่วน, ค่าเฉลี่ยประชากร, การเลือกตัวอย่างสุ่มแบบง่าย, ตัวแปรช่วย

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรูปแบบใหม่ของตัวประมาณอัตราส่วนแบบเลขชี้กำลัง สำหรับประมาณค่าเฉลี่ยประชากร โดยพัฒนามาจากรูปแบบทั่วไปของตัวประมาณอัตราส่วนแบบเลข     ชี้กำลัง ที่นำเสนอโดย Singh & Pal (2015) และ Singh et al. (2016) ภายใต้การเลือกตัวอย่างสุ่มแบบง่ายแบบไม่ใส่คืน พร้อมทั้งจะศึกษาถึงค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย และค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยที่ต่ำที่สุดของรูปแบบใหม่ของตัวประมาณที่นำเสนอขึ้นมาใหม่ และทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบใหม่ของตัวประมาณที่นำเสนอขึ้นมาใหม่กับตัวประมาณอัตราส่วนตัวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยและค่าร้อยละประสิทธิภาพสัมพัทธ์เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบใหม่ของตัวประมาณที่นำเสนอขึ้นมาใหม่มีประสิทธิภาพดีกว่าตัวประมาณอัตราส่วนตัวอื่น ๆ

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bahl, S., & Tuteja, R. (1991). Ratio and product type exponential estimators. Journal of information and optimization sciences. 12(1), 159-164.

Cochran, W. G. (1940). The estimation of the yields of the cereal experiments by sampling for the ratio of grain to total produce. The Journal of Agric Science. 30(2), 262-275.

Dansawad, N. (2020). Ratio-cum-product type of exponential estimator for the population mean in simple random sampling using the information of auxiliary variable. Burapha Science Journal, 25(2), 563-577.

Kadilar, C., & Cingi, H. (2004). Ratio estimators in simple random sampling. Applied Mathematics and Computation. 151, 893-902.

Khoshnevisan, M., Singh, R., Chauhan, P., Sawan, N., & Smarandache, F. (2007). A general family of estimators for estimating population mean using known value of some population parameter(s). Far East Journal of Theoretical Statistics. 22, 181-191.

Koyuncu, N., & Kadilar, C. (2009). Efficient estimators for the population mean, Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics. 38(2), 217-225.

Lurdjariyaporn, P., & Dansawad, N. (2021). A general ratio type of exponential estimator for estimating the population mean under simple random sampling using the information of auxiliary variable. Journal of Research and Innovation in Science and Technology, 2(2), 1-15.

Singh, H. P., & Agnihotri, N. (2008). A general procedure of estimating population mean using auxiliary information in sample surveys. Statistics in Transition- new series. 9, 71-87.

Singh, H. P., & Pal, S. K. (2015). A new chain ratio-ratio-type exponential estimator using auxiliary information in sample surveys. International Journal of Mathematics And Its Applications. 3, 37-46.

Singh, H. P., Solanki, R. S., & Singh, A.K. (2016). A generalized ratio-cum-product estimator for estimating the finite population mean in survey sampling. Communications in Statistics – Theory and Methods. 45(1), 158-172.

Singh, N., Chauhan, P., & Sawan, N. (2008). On linear combination of ratio and product type exponential estimator for estimating the finite population mean. Statistics in Transition-New Series. 9(1), 105-115.

Singh, R., Chauhan, P., Sawan, N., & Smarandache, F. (2009). Improvement in estimating the population mean using exponential estimator in simple random sampling. Bulletin of Statistics & Economics. 3, 13-18.

Subramani, J., & Kumarapandiyan, G. (2013). Estimation of variance using known coefficient of variation and median of an auxiliary variable. Journal of Modern Applied Statistical Methods. 12(1), 58-64.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-03-31

ฉบับ

บท

บทความวิจัย