การศึกษาตัวประมาณแบบอัตราส่วนร่วมกับผลคูณ โดยการประยุกต์จากตัวประมาณแบบเลขชี้กำลังในการสำรวจตัวอย่าง

ผู้แต่ง

  • Napattchan Dansawad Department of Applied Mathematics, Faculty of Science and Technology, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage, Pathum Thani https://orcid.org/0000-0002-4581-4118

คำสำคัญ:

ตัวประมาณแบบอัตราส่วนร่วมกับผลคูณ, ตัวประมาณแบบเลขชี้กำลัง, ค่าเฉลี่ยประชากร, ความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย, ค่าร้อยละประสิทธิภาพสัมพัทธ์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอตัวประมาณแบบอัตราส่วนร่วมกับผลคูณ สำหรับประมาณค่าเฉลี่ยประชากร โดยประยุกต์จากตัวประมาณแบบเลขชี้กำลัง ในการสำรวจตัวอย่าง ภายใต้การเลือกตัวอย่างสุ่มแบบง่ายแบบไม่ใส่คืน ซึ่งผู้วิจัยได้ปรับปรุงมาจากตัวประมาณของ Singh et al. (2009) และ Singh et al. (2016) และทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างตัวประมาณที่นำเสนอกับตัวประมาณที่ไม่เอนเอียง ตัวประมาณที่นำเสนอโดย Singh et al. (2009) และ Singh et al. (2016) โดยใช้ค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยและค่าร้อยละประสิทธิภาพสัมพัทธ์เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ ผลการวิจัยพบว่า ตัวประมาณที่นำเสนอมีประสิทธิภาพสูงกว่าตัวประมาณที่ไม่เอนเอียง ตัวประมาณของ Singh et al. (2009) และ Singh et al. (2016) อย่างมีเงื่อนไข ซึ่งสอดคล้องกันทั้งในการศึกษาเชิงทฤษฎีและการประยุกต์ใช้กับข้อมูลจริง

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bahl, S., & Tuteja, R. (1991). Ratio and product type exponential estimators. Journal of information and optimization sciences. 12(1), 159-164.

Cochran, W. G. (1940). The estimation of the yields of the cereal experiments by sampling for the ratio of grain to total produce. The Journal of Agric Science. 30(2), 262-275.

Enang, E. I., Akpan, V. M., & Ekpenyong, E. J. (2014). Alternative ratio estimator of population mean in simple random sampling. Journal of Mathematics Research. 6(3), 54-61.

Koyuncu, N., & Kadilar, C. (2009). Efficient estimators for the population mean, Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics. 38(2), 217-225.

Murthy, M. N. (1967). Sampling Theory and Methods. Calcutta: Statistics Publishing Society.

Perri, P. F. (2005). Combining two auxiliary variables in ratio-cum-product type estimators. In Italian Statistical Society Intermediate meeting on Statistics and Environment (p. 193-196). Messina: Italy.

Robson, D. S. (1957). Application of multivariate polykays to the theory of unbiased ratio-type estimation. Journal of the American Statistical Association. 52(280), 511-522.

Singh, H. P., & Agnihotri, N. (2008). A general procedure of estimating population mean using auxiliary information in sample surveys. Statistics in Transition- new series. 9, 71-87.

Singh, R., Chauhan, P., Sawan, N., & Smarandache F. (2009). Improvement in estimating the population mean using exponential estimator in simple random sampling. Bulletin of Statistics and Economics. 3(13), 13-18.

Singh, H. P., Solanki, R. S., & Singh, A.K. (2016). A generalized ratio-cum-product estimator for estimating the finite population mean in survey sampling. Communications in Statistics – Theory and Methods. 45(1), 158-172.

Yadav, S. K., Dixit, M. K., Dungana, H. N., & Mishra, S. S. (2019). Improved estimators for estimating average yield using supplementary variable. International Journal of Mathematical Engineering and Management Sciences. 4, 1228-1238.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-03-31

ฉบับ

บท

บทความวิจัย