ประสิทธิภาพของการประมาณค่าพารามิเตอร์แบบช่วง สำหรับข้อมูลแบบต่อเนื่อง ด้วยวิธีแจ็คไนฟ์และวิธีบูตสแตรป

ผู้แต่ง

  • Napattchan Dansawad Department of Applied Mathematics, Faculty of Science and Technology, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage, Pathum Thani https://orcid.org/0000-0002-4581-4118

คำสำคัญ:

แจ็คไนฟ์, บูตสแตรป, การประมาณค่าพารามิเตอร์, ช่วงความเชื่อมั่น

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์แบบช่วง ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าความเบ้ และค่าความโด่ง สำหรับข้อมูลแบบต่อเนื่อง ระหว่างวิธีแจ็คไนฟ์กับวิธีบูตสแตรป โดยใช้ข้อมูลจากการจำลองด้วยเทคนิคมอนติคาร์โล ด้วยโปรแกรม R เมื่อกำหนดให้ข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน การแจกแจงแบบที การแจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล และการแจกแจงแบบแกมมา โดยกำหนดขนาดตัวอย่าง 100, 200, 300, 400 และ 500 ที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 และ 0.05 ในแต่ละสถานการณ์จะมีการจำลองข้อมูลกระทำซ้ำจำนวน 1,000 ครั้ง เกณฑ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบการประมาณค่าแบบช่วง คือ สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น ผลการศึกษา พบว่า ทุกค่าพารามิเตอร์ในทุก ๆ ลักษณะการแจกแจงวิธีบูตสแตรปจะมีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นสูง และมีประสิทธิภาพดีกว่าวิธีแจ็คไนฟ์

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aiemsuwan, P. & Maiklad, T. (2013). A comparisom of confidence intervals for the quartile range. The Journal of KMUTNB. 23(2), 410-418.

Boonpen, S., Chomtee, B., & Hirunwong, A. (2015). A comparison of Intervals estimation methods for scale parameter of the two-parameter Weibull distribution. Thai Science and Technology Journal. 23(4), 579-587.

Efron, B. (1979). Bootstrapping methods: Another look at the Jackknife. The Annals of Statistics. 7, 1-26.

Efron, B. (1982). The Jackknife the Bootstrap and Other Resampling Plans. Philadelphia: SIAM.

Puttachaiyatad, K. (2009). A comparison of Estimation Methods for symmetric and asymmetric distributed data by Jackknifing methos and Bootstrapping method. In the 19 th Thaksin University annual conference (pp. 157-167). Songkhla: Thailand.

Miller, R. G. (1974). The Jackknife – a Review. Biometrika. 61, 1-15.

Quenouille, M. H. (1956). Notes on Bias in estimation. Biometrika. 43, 353-360.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-27