การคัดแยกแบคทีเรียที่ทนต่อสารไพรีทรอยด์จากดินในพื้นที่การเกษตร

ผู้แต่ง

  • จิตติมา กอหรั่งกูล

คำสำคัญ:

ไพรีทรอยด์, การบำบัดทางชีวภาพ, การย่อยสลายทางชีวภาพ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดแยกและศึกษาสมบัติเบื้องต้นของเชื้อแบคทีเรียที่ทนต่อสารไพรีทรอยด์จากดินเกษตรด้วยเทคนิค Enrich culture โดยทำการเจือจางตัวอย่างดินแบบลดลำดับส่วนแล้วเลี้ยงเชื้อบนอาหาร TSA (Tryptic Soy Agar) สามารถแยกเชื้อแบคทีเรียที่มีลักษณะโคโลนีที่แตกต่างกันได้ 3 ไอโซเลต เมื่อนำแบคทีเรียที่ได้มาศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและทดสอบสมบัติทางชีวเคมี ผลที่ได้คาดว่าไอโซเลต PT1 และ PT3 น่าจะเป็นแบคทีเรียในสกุล Micrococcus sp. ส่วน PT2 น่าจะเป็นแบคทีเรียในสกุล Bacillus sp. ผลการทดสอบหาค่าความเข้มข้นต่ำสุดของสารไพรีทอยด์ต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย (MIC : Minimum Inhibitory Concentration) พบว่าเชื้อแบคทีเรียมีค่า MIC สูงสุดอยู่ที่ 7.5 mM คือไอโซเลต PT1

Downloads

Download data is not yet available.

References

พันธุ์เครือ ทิพย์โสด, ฐปน ชื่นบาล, ศิราภรณ์ ชื่นบาล และณิชมน ธรรมรักษ์ (2558). การศึกษาประสิทธิภาพของแบคทีเรียในการย่อยสลายสารไดโคโฟล. การประชุมแห่งชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 9 (น.1158-1165). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน. ไทย. สืบค้นจาก https://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/img/gallery/article_9/pdf/o_plant09.pdf
ศิริพรรรณ สารินทร์. (2550). จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม. พิษณุโลก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม. (ม.ป.ป). สารกำจัดแมลงและศัตรูพืช กลุ่มไพรีทรับและสารสังเคราะห์ไพรีทรอยด์ (Pyrethrum and Pyrethroides). สืบค้น 26 มกราคม 2564, จาก http://fic.nfi.or.th/foodsafety/upload/damage/pdf/pyrethrum_and_pyrethroides_2.pdf
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. (2552). ปลอดยุงปลอดภัยถ้าถ้าใช้ยากันยุงถูกวิธี. สืบค้น 25มกราคม 2564, จาก https://db.oryor.com/databank
Antwi, F., and Reddy, G.V.P. (2015). Toxicological effects of pyrethroids on non-target aquatic insects. Toxicol. Pharmacol., 40, 915-923. doi: 10.1016/j.etap.2015.09.023
Das, R., Das, S. J., and Das, A. C. (2016). Effect of synthetic pyrethroid insecticides on N2-fixation and its mineralization in tea soil. Eur. J. Soil Biol. 74, 9–15. doi: 10.1016/j.ejsobi.2016.02.005
Grant, R., and Betts, W. (2004). Mineral and carbon usage of two synthetic pyrethroid degrading bacterial isolates. Journal of Applied Microbiology. 97(3), 656-662. doi: 10.1111/j.1365-2672.2004.02358.x
Ifediegwu, MC. (2015). Isolation, Growth and Identification of Chlorpyrifos degrading bacteria from agricultural soil in Anambra State, Nigeria. Universal Journal of Microbiology Research. 3(4), 46-52. doi: 10.13189/ujmr.2015.030402
Jabeen, F., Ahmed, M., Ahmed, F., Biala, Sawar, B.M., Akhtar, S., and Shahid, A.A. (2017). Characterization of cypermethrin degrading bacteria: A hidden micro flora for biogeochemical cycling of xenobiotics. Advancements in life sciences. 4(3), 97-107. http://www.als-journal.com/articles/vol4issue3/435.17/241.pdf
Jilani, S., and Altaf Khan, M. (2004). Isolation, characterization and growth response of pesticides degrading bacteria. Journal of Biological Sciences. 4(1), 15-20. doi: 10.3923/ibs.2004.15.20
Mariusz, C. and Zofia, P-S. (2016). Pyrethroid-degrading microorganisms and their potential for their bioremediation of contaminated soils: A review. Frontier in Microbiology. 7, 1-26. doi: 10.3389/fmicb.2016.01463
Naphade, S.R., Durve, A.A., Bhot, M., Varghese, J. and Chandra, N. (2012). Isolation, characterization and identification of pesticide tolerating bacteria from garden soil. European Journal of Experimental Biology. 2(5), 1943-1951. https://www.imedpub.com/articles/isolation-characterization-and-identification-of-pesticide-tolerating-bacteria-from-garden-soil.pdf
Pandey, P., Pant, G., and Sibi, G. (2014). Isolation and characterization of bifenthrin catabolizing bacterial strain Bacillus cibi from soil for pyrethroids biodegradation. Online Journal of Biological Sciences. 14(3), 188-195. doi: 10.3844/ojbsci.2014.188.195
Tallur P.N., Megadi V.B., and Ninneka H.Z. (2008). Biodegradation of cypermethrin by Micrococcus sp. Strain CPN 1. Biodegradation. 19, 77-82. doi: 10.1007/s10532-007-9116-8
Tejada, M., García, C., Hernández, T., and Gómez, I. (2015). Response of soil microbial activity and biodiversity in soils polluted with different concentrations of cypermethrin insecticide. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 69, 8–19. doi: 10.1007/s00244-014-0124-5
Vijverberg, HP., Vanden B.J. (1990). Neurotoxicological effects and the mode of action of pyrethroid insecticides. Critical Reviews in Toxicology. 21(20), 105-126 http://www.als-journal.com/articles/vol4issue3/435.17/241.pdf
Xu, Z., Shen, X., Zhang. X.-C., Liu, W., and Yang, F. (2015). Microbial degradation of alpha-cypermethrin in soil by compound-specific stable isotope analysis. Journal of Hazardous Mater. 295, 37-42. doi: 10.1016/j.jhazmat.2015.03.062

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-03-31