ต้นไม้แผ่ทั่วที่น้อยที่สุดทัวร์ 9 วัด อยุธยา

ผู้แต่ง

  • ณัฐพงศ์ วัฒนศิริพงษ์ หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คำสำคัญ:

ต้นไม้แผ่ทั่วที่สั้นที่สุด, ขั้นตอนวิธีของครุสคอล, เส้นทางท่องเที่ยววัด

บทคัดย่อ

คนไทยส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีความผูกพันกับการทำบุญไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคล การไหว้พระ 9 วัดนั้นถือเป็นที่นิยมอย่างมาก แต่ต้องพบกับปัญหาในการที่จะไหว้พระให้ครบในเวลาที่จำกัด ในการแก้ปัญหาโดยวิธีการนำทฤษฎีกราฟมาใช้ก็คือปัญหาต้นไม้แผ่ทั่วที่น้อยที่สุด โดยขั้นตอนวิธีของครุสคอลเป็นเทคนิคพื้นฐานและนิยมในการนำมาใช้แก้ปัญหาต้นไม้แผ่ทั่วที่น้อยที่สุด ผู้วิจัยได้ค้นหาระยะทางของเส้นทางแต่ละเส้นทางระหว่างวัดทั้งหมด 9 วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดวิหารพระมงคลบพิตร วัดใหญ่ชัยมงคล วัดกษัตราธิราช วัดมหาธาตุ วัดไชยวัฒนาราม วัดราชบูรณะ และวัดพุทไธศวรรย์ จากนั้นนำมาเขียนกราฟแล้วจึงนำแนวคิดทฤษฎีกราฟเรื่องต้นไม้แผ่ทั่วที่สั้นที่สุดโดยขั้นตอนวิธีของครุสคอลมาใช้ในการหาระยะทางเส้นทางท่องเที่ยววัดที่สั้นที่สุดสำหรับการไปไหว้พระให้ครบ ซึ่งพบว่าหากเริ่มต้นที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร โดยเดินทางจากวัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดใหญ่ชัยมงคล วัดราชบูรณะ วัดมหาธาตุ วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดวิหารพระมงคลบพิตร วัดกษัตราธิราช วัดไชยวัฒนาราม และวัดพุทไธศวรรย์ ตามลำดับ จะได้ระยะทางที่สั้นที่สุดในการเดินทางไปไหว้พระ 9 วัด ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือ 16.92 กิโลเมตร

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abhilasha, R. (2013). Minimum Cost Spanning Tree Using Prim’s Algorithm. International Journal of Advance Research in Computer Science and Management Studies. India. p.15 – 20.

Badri M., Muhammad A., Muhammad A. Is., & Muhammad A. Iq. (2017). A Fast Implementation of Minimum Spanning Tree Method and Applying it to Kruskal’s and Prim’s Algorithms. Department of Computer Science. Capital University of Science and Technology. Islamabad.

นวรัตน์ อนันต์ชื่น. (2540) ทฤษฎีกราฟ 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. นครปฐม. มหาวิทยาลัยศิลปากร.

วัดกษัตราธิราช. (2562). สืบค้น 15 ธันวาคม 2562, จาก https://th.wikipedia.org/wiki/

วัดไชยวัฒนาราม. (2562). สืบค้น 15 ธันวาคม 2562, จาก https://th.wikipedia.org/wiki/

วัดพุทไธศวรรย์. (2562). สืบค้น 15 ธันวาคม 2562, จาก https://th.wikipedia.org/wiki/

วัดพนัญเชิงวรวิหาร. (2562). สืบค้น 15 ธันวาคม 2562, จาก https://th.wikipedia.org/wiki/

วัดพระศรีสรรเพชญ์. (2562). สืบค้น 15 ธันวาคม 2562, จาก https://th.wikipedia.org/wiki/

วัดมหาธาตุราช. (2562). สืบค้น 15 ธันวาคม 2562, จาก https://www.paiduaykan.com

วัดราชบูรณะ. (2562). สืบค้น 15 ธันวาคม 2562, จาก https://th.wikipedia.org/wiki/

วัดวิหารพระมงคลบพิตร. (2562). สืบค้น 15 ธันวาคม 2562, จาก https://th.wikipedia.org/wiki/

วัดใหญ่ชัยมงคล. (2562). สืบค้น 15 ธันวาคม 2562, จาก https://th.wikipedia.org/wiki/

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-10-01