1-methylcyclopropene (1-MCP) : สารยับยั้งการทำงานของ เอทิลีนในผัก ผลไม้ และดอกไม้สด

ผู้แต่ง

  • วัฒนา อัจฉริยะโพธา หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คำสำคัญ:

1-methylcyclopropene (1-MCP), เอทิลีน, การยับยั้งเอทิลีน

บทคัดย่อ

เอทิลีนเป็นฮอร์โมนพืชที่อยู่ในรูปของก๊าซมีผลกระทบต่อกระบวนการทางสรีรวิทยาต่างๆ ในพืชไม่ว่าจะเป็นการหลุดร่วง การเสื่อมตามอายุ เร่งการสุก ความผิดปกติทางสรีรวิทยา การแตกหน่อ การเกิดสีน้ำตาล (browning) และการกระตุ้นของระบบการป้องกัน ตลอดจนการสูญเสียคลอโรฟิลล์ อย่างไรก็ตามการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องการควบคุมการผลิตเอทิลีนเนื่องจากการเสื่อมสลายของผัก ผลไม้ และดอกไม้ประดับที่เหี่ยวแห้งและร่วงโรยของกลีบดอกโดยจะเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์เอทิลีน สาร 1-methylcyclopropene (1-MCP) เป็นสารที่มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมพืชสวนเพื่อที่จะพยายามรักษาคุณภาพของผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว ดังนั้นบทความนี้จึงสนใจบทบาทของ 1-MCP ที่มีต่อการผลิตเอทิลีนในผัก ผลไม้ และดอกไม้ ทั้งในด้านการแสดงออกของยีนที่สังเคระห์เอทิลีน และกระบวนการผลิตเอทิลีน โดยมีงานวิจัยนำดอกไม้ที่ได้รับเอทิลีนและ 1-MCP มาศึกษายีน DcACS1 และ DcACO1 ซึ่งเป็นยีนที่สังเคราะห์เอทิลีนในดอกคาร์เนชั่นซึ่งรายงานไว้ว่า 1-MCP จะทำให้เกิดการชะลอการลอกรหัสของยีน DcACS1 ในกลีบดอกคาร์เนชั่นทำให้ดอกคาร์เนชั่นมีการร่วงโรยที่ช้าลง นอกจากนี้ยังมีการศึกษาผลกระทบของ 1-MCP และเอทิลีนในการเร่งการสุก และอัตราการหายใจในดอกกล้วยไม้ ผักผลไม้ ได้แก่ สตรอเบอร์รี่ กล้วย และบรอกโคลี หลังการเก็บเกี่ยว 1-MCP ยังสามารถชะลอการเกิดสีเหลือง ลดอัตราการหายใจ ชะลอการเสื่อมสลายตามอายุและยืดอายุการเก็บรักษาของผักผลไม้และดอกไม้ประดับได้หลายชนิด

Downloads

Download data is not yet available.

References

ไพบูลณ์ แสงแก้ว. (2549). พฤกษศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. จังหวัดปทุมธานี.

Byung Chun In, Josh Strable, and Sara E. Patterson. (2015). Effects of 1-Methylcyclopropene on Flower Senescence and Petal Abscission in Dianthus caryophyllus L. Hortic. Environ. Biotechnol. 56(6): 786-792.

Fan, X.T., Mattheis, J.P. (1999a). Development of apple superficial scald, soft scald, core flush, and greasiness is reduced by MCP. J Agric Food Chem. 47: 3063–8.

Fan, X.T., Mattheis, J.P. (1999a). Impact of 1-methylcyclopropene and methyl jasmonate on apple volatile production. J Agric Food Chem. 47:2847–53.

Gang Ma, Ran Wang, Cheng-Rong Wang, Masaya Kato, Kazuki Yamawaki, Fei-fei Qin, and Hui-Lian Xu. (2009). Effect of 1-methylcyclopropene on expression of genes for ethylene biosynthesis enzymes and ethylene receptors in post-harvest broccoli. Plant Growth Regul. 57:223–232.

Hopkins, W. G., Hüner, N.P.A. (2004). Introduction to Plant Physiology. John Wiley & Sons, Inc. p.333.

Moazzam Hassanpour Asil, Mahnaz Karimi, and Hedayat Zakizadeh. (2013). 1-MCP Improves the Postharvest Quality of Cut Spray Carnation (Dianthus caryophyllus L.) ‘Optima’ Flowers. Hort. Environ. Biotechnol. 54(1): 58-62.

Sylvia Blankenship. (2001). Ethylene Effects and the Benefits of 1-MCP. Perishables Handling Quarterly. November, No. 108, PP 2-4.

Tian, M.S., Prakash, S., Elgar, H.J., Young, H., Burmeister, D.M. and Ross, G.S. (2000). Responses of strawberry fruit to 1-Methylcyclopropene (1-MCP) and ethylene. Plant Growth Regulation 32: 83–90.

Trevenzoli Favero, Efstratia Poimenopoulou, Martin Himmelboe,Theodoros Stergiou, Renate Müller, Henrik Lütken. (2016). Efficiency of 1-methylcyclopropene (1-MCP) treatment after ethyleneexposure of mini-PhalaenopsisBruno. Scientia Horticulturae 211: 53–59.

Vijay Paul and Rakesh Pandey. (2013). Delaying tomato fruit ripening by using 1-methylcyclopropene (1-MCP) for better postharvest management: current status and prospects in India. Ind J Plant Physiol. (July–September) 18(3): 195–207.

Xiaoyang Zhu, Lin Shen, Danwen Fu, Zhenwei Si, Bin Wub, Weixin Chen, Xueping Li,. (2015). Effects of the combination treatment of 1-MCP and ethylene on the ripening of harvested banana fruit. Postharvest Biology and Technology 107: 23–32.

Yueming Jiang, Daryl C. Joyce and Andrew J. Macnish. (1999). Responses of banana fruit to treatment with 1-methylcyclopropene. Plant Growth Regulation. 28: 77–82.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-10-01