Organizational Loyalty of Employee in Sharp Appliances (Thailand) Limited

Main Article Content

วันใหม่ ทิพโอสถ
วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์
ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล

Abstract

The objectives of this research were 1) to study the level of organizational loyalty of the employees in Sharp Appliances (Thailand) Limited and 2) to study the work motivation affecting the loyalty of employees in Sharp Appliances (Thailand) Limited. The sample group in this research was 339 employees of Sharp Appliances (Thailand) Limited. Questionnaires were used as a research instrument. The data was analyzed by using a statistical program. The statistics used for data analysis were percentage, arithmetic mean, standard deviation and multiple linear regression. The analysis was used to test the hypotheses. The results were as follows:


  • In overall, the level of organizational loyalty of employee in Sharp Appliances (Thailand) Limited was at the medium level. When considering each dimension, feeling was the most of loyalty dimension followed by acknowledgement and behavior.

  • The work motivation in stability of work and environment affected organizational loyalty of employee. All independent variable could explain the variation in organizational loyalty of employee at 62.10%.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ทิพโอสถว., สุนทรกนกพงศ์ว., & โรจน์นิรุตติกุลณ. (2015). Organizational Loyalty of Employee in Sharp Appliances (Thailand) Limited. Journal of Industrial Education, 14(1), 145-152. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/124466
Section
Research Articles

References

[1] คมสัน นวคุณสุชาติ. 2555. โซนี่-ชาร์ป ขาดทุนสะท้อนยุคตกต่ำอุตสาหกรรมญี่ปุ่น. ค้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556, จาก https://news.voicetv.co.th/global/46533.html.

[2] สำนักพัฒนาการตลาดระหว่างประเทศ กรมส่งเสริม การค้าระหว่างประเทศ. 2556. รายงานสถานการณ์ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น เดือน พฤศจิกายน 2555. ค้นเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556, จาก https://www.ditp.go.th.

[3] บริษัท ชาร์พ แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด. 2555. ปริมาณการขายสินค้าในปี 2555. ฉะเชิงเทรา: บริษัท ชาร์พ แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด. (เอกสารอัดสำเนา)

[4] บริษัท ชาร์พ แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด. 2555. จำนวนพนักงานตั้งแต่ปี 2545-2555. ฉะเชิงเทรา: บริษัท ชาร์พ แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด. (เอกสารอัดสำเนา)

[5] ธานินทร์ ศิลป์จารุ. 2550. การวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: วี. อินเตอร์พริ้นท์.

[6] หทัยรัตน์ ตันสุวรรณ. 2550. ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร ความจงรักภักดีต่อองค์กร และบรรยากาศในองค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่. สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

[7] อารีรัตน์ หมั่นหาทรัพย์. 2554. ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการออกนอกระบบ และความจงรักภักดีต่อองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุนโรงพยาบาลศิริราช. การค้นคว้าอิสระตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร.

[8] ศจี อนันต์นพคุณ. 2542. กลวิธีการบริหารงาน อย่างมีประสิทธิภาพ. สงขลา: ชลบุตรกราฟฟิค.

[9] รุ่งธรรม เหลียววัฒนกิจ. 2551. ความมั่นคงในอาชีพ ของพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร สายบริหารงาน และปฏิบัติงานทั่วไป. สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

[10] รัชนี ตรีสุทธิวงษา. 2552. ความสัมพันธ์ระหว่าง ความพึงพอใจในการทำงาน ความจงรักภักดี ต่อองค์กรและประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วิทยานิพนธ์ปริญญา การจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

[11] ปัทมาภรณ์ สรรพรชัยพงษ์. 2545. ความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมในการทำงาน กับความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจำการงาน ผู้ป่วยในโรงพยาบาลชุมชนภาคกลาง. วิทยานิพนธ์ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการ พยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

[12] น้ำผึ้ง บุบผา. 2553. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ ภักดีต่อองค์กร : บริษัทในเครือสยามกลการ จำกัด. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหลักสูตรปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

[13] ผาสุก ปาประโคน. 2544. ผลการให้คำปรึกษาเป็น กลุ่มแบบมาราธอนโดยใช้ทฤษฎีการให้คำปรึกษา แบบเกสตัลท์ที่มีผลต่อการพัฒนาสัมพันธภาพ ระหว่างบุคคล. วิทยานิพนธ์การศึกษาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

[14] รสสุคนธ์ ฤาชาเกียรติกุล. 2550. ความคิดเห็น เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน ระดับปฏิบัติการธนาคาร HSBC ประเทศไทย ที่มีผลต่อความจงรักภักดีในองค์กร. สารนิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

[15] ศิริวรรณ ฉายศิริ. 2550. ขวัญ กำลังใจของบุคลากร ใน การทำงาน. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, 7(1), น. 246-251.

[16] จีรนันท์ ดวงคำ. 2551. ความภักดีต่อองค์กรของวิศวกรในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์: กรณีศึกษาบริษัทเวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันเชิงอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

[17] สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์. 2550. วัฒนธรรมองค์การ. ค้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2556, จาก https://www.eric.uoregon.edu/publications/ digestes/Digesto91.html.

[18] ธงชัย สันติวงษ์. 2546. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปรับปรุงใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพฯ: ประชุมช่าง.

Most read articles by the same author(s)