THE CONDITIONS TEAMWORK OF EMPLOYEES LOGISTPLUS COMPANY LIMITED.

Main Article Content

ชัยวัฒน์ ไชยรา
อัคพงศ์ สุขมาตย์
ผดุงชัย ภู่พัฒน์

Abstract

The purposes of this study were 1) to examine teamwork conditions of employees at Logistplus Company Limited and 2) to compare teamwork conditions of the employees with different positions and working sections.  The sample of the study was a group of 91 employees at Logistplus Company Limited in 2015. The research instrument was a 5-scale rating questionnaire which comprised 29 items selected by sample purposive sampling with IOC between 0.60-1.00 and reliability coefficient at 0.93. The data were analyzed by using percentage, arithmetic mean, standard deviation, and t-test for independent samples. The results revealed that 1) Teamwork conditions of employees at Logistplus Company Limited was at a good level ( gif.latex?\bar{X}=3.70, S.D.=0.70). 2) Employees with different positions and working sections showed no significantly different teamwork conditions.

Article Details

How to Cite
ไชยรา ช., สุขมาตย์ อ., & ภู่พัฒน์ ผ. (2016). THE CONDITIONS TEAMWORK OF EMPLOYEES LOGISTPLUS COMPANY LIMITED. Journal of Industrial Education, 15(3), 168–174. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/122792
Section
Research Articles

References

[1] วุฒิไกร ชูประจง. 2557. ปัญหาการฝึกอบรมของบริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย). วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, 13(3), น.107.

[2] พัชรินทร์ สุวรรบุตร. 2554. การพัฒนาชุดฝึกวิชาออปแอมป์ และลิเนียไอซี ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, 10(3), น.29-35

[3] พรศิริ บุษรารัตน์. 2550. การรับรู้ของข้าราชการที่มีต่อแนวทางการทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาองค์กร กรณีศึกษา: สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนามนุษย์และองค์การสถาบันบัณฑิต พัฒนาบริหารศาสตร์.

[4] นันทิญา ฟองมี. 2554. การศึกษาสภาพการทำงานเป็นทีมของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1. วิทยานิพนธ์การบริหารการศึกษามหาบัณฑิต. สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร.

[5] กรกนก บุญชจรัส. 2552. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการทำงานเป็นทีมของพัฒนากรในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชนชน จังหวัดเพชรบุรี. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและพัฒนามนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยศิลปากร.

[6] Woodcock, Mike. 1989. Team development Manual. Second edition. England: Gower Publishing.

[7] จารุมล พ้นภัยพาล. 2541. การสร้างทีมงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 12. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา.

[8] เทื้อน ทองแก้ว. 2545. การพัฒนาทีมงาน.บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี. (เอกสารประกอบการสอน) จันทบุรี.

[9] ทิศนา แขมมณี. 2545. กลุ่มสัมพันธ์เพื่อการทำงานและการจัดการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ : นิชิแอดเวอร์ไทชิ่ง กรุ๊ฟ.

[10] สัมมนา สีหมุ่น. 2553. การศึกษาประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

[11] นันทิญา ฟองมี. 2554. การศึกษาสภาพการทำงานเป็นทีมของสถาศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร.

[12] พรรณี ลีกิจวัฒนะ. 2555. การวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: มีนเซอร์วิส ซัพพลาย.

[13] พันธ์ศักดิ์ จันทร์แก้ว. 2545. เจตคติต่อสภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานบริษัท เจ มาร์ท จำกัด. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิตสาขาธุรกิจศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ.

[14] เบญจมาภรณ์ คำหาญพล. 2555. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ฟาร์มเฮ้าส์. ปริญญานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

[15] ประภาส บัวตา. 2555. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานสังกัดหน่วยงานบริการลูกค้า บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารหารธุกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.

[16] พัสศา คดีพิศาล. 2553. ประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานบริษัท เวิลด์พลาส จำกัด และบริษัทในเครือ. วิทยานิพนธ์การศึกษาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

[17] สิรินาถ จันทรคณา. 2547. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นในการทำงานเป็นทีมของพนักงาน บริษัท ดี คอมพิวเตอร์ จำกัด. สารนิพนธ์การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการจัดการ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.