1. อัตราค่าธรรมเนียมการลงตีพิมพ์บทความลงในวารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีดังนี้

    1.1 กรณีผู้เขียนบทความเป็นบุคคลภายใน (คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่) ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

           สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบ้ง  (ไม่ต้องชำระอัตราค่าสมาชิก)

    1.2 กรณีผู้เขียนบทความเป็นบุคคลภายนอก  (ชำระอัตราค่าธรรมเนียม 2,500 บาท / 1 ปี

    1.3 ให้ชำระหลังจากที่มีการตรวจสอบบทความเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบก่อนการชำระเงิน

2. ราคาจำหน่ายเล่มวารสาร  (ราคาเล่มละ  200 บาท)