คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล. ได้จัดทำวารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ในชื่อว่า“วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล.” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในลักษณะของบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือ ซึ่งพิจารณาตีพิมพ์บทความในสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม และด้านการศึกษา และเทคโนโลยี โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความละ 3 คน โดยประเมินแบบ Double-Blinded review ปีละ 3 ฉบับ [ฉบับที่ 1] ประจำเดือนมกราคม ถึงเดือน เมษายายน [ฉบับที่ 2] ประจำเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน สิงหาคม [ฉบับที่ 3] ประจำเดือนกันยายน ถึงเดือน ธันวาคม 

yYNiNzG.png

7NYLhCf.png

---------------------------------------------------------------------------------------------------

การเตรียมบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เอกสารที่ 1  พิมพ์และลงนามชื่อผู้เขียนร่วมให้ละเอียดในใบนำส่งบทความวารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม ส่งในรูปแบบไฟล์ PDF  1 ไฟล์

เอกสารที่ 2  ไฟล์บทความ (ฉบับมีชื่อ และต้นสังกัด ตามแบบฟอร์ม) ส่งในรูปแบบไฟล์  PDF  1  ไฟล์

เอกสารที่ 3  ไฟล์บทความ  (ฉบับมีชื่อ และต้นสังกัดตามแบบฟอร์ม) ส่งในรูปแบบไฟล์  WORD 1 ไฟล์
เลือกเป็น Article Text

---------------------------------------------------------------------------------------------------

*ต้นฉบับบทความจะต้องเป็นฉบับที่ถูกต้องตามแบบฟอร์มที่กองบรรณาธิการกำหนด  หากบทความที่ส่งมาไม่ถูกต้องจะไม่ดำเนินการในกระบวนการต่อไป

*ผู้รับผิดชอบบทความจะต้องให้ผู้เขียนร่วมลงนามในใบนำส่งบทความครบตามที่ชื่อปรากฏในตัวบทความ

------------------------------------------------------------------------------------------------

*เริ่มนับเวลาตั้งแต่วันที่ผู้เขียนส่งบทความเข้ามาในระบบ และแก้ไขรูปแบบของบทความ ถูกต้องตามรูปแบบวารสาร พร้อมส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความประมาณ 1 เดือน นอกนั้นขึ้นอยู่กับเวลาในเตรียมบทความ และการปรับแก้บทความของผู้ส่งบทความ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ISSN (Print):  1685-3954
ISSN (Online):  2651-0596
ผู้ดูแลระบบ  E-mail:   Journal.ided@kmitl.ac.th
โทรศัพท์: 08 6349 6020
LINE: juk-ided

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Az00CZB.png

ดาวโหลดเอกสาร
1. คำแนะนำการส่งบทความ
2. ดาวน์โหลดใบนำส่งบทความ
3. รูปแบบการเขียนอ้างอิงและลงรายการอ้างอิงท้ายวารสาร
4. Template
5. กำหนดการใช้ตัว เอ็กบาร์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

คู่มือการใช้งานระบบ ThaiJO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------