แบบจำลองการควบคุมเข้าใช้งานระบบโดยการพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ

Main Article Content

สุจิตรา อดุลย์เกษม
จิตดำรง ปรีชาสุข
เจนจิรา รงค์รัตน์
วรกต ตั้งศิริมงคล

Abstract

งานวิจัยนำเสนอแบบจำลองการควบคุมเข้าใช้งานระบบโดยใช้การพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ (System Access Control Model using Fingerprint Verification) โดยแบบจำลองทำงานในลักษณะไคล์เอนต์-เซิร์ฟเวอร์ แบบจำลองสามารถทำการยืนยันบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าใช้พื้นที่/ระบบ และสามารถพิสูจน์บุคคลด้วยลายนิ้วมือ เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการพิสูจน์บุคคลด้วยลายนิ้วมือเป็น 80.56 % และแบบจำลองสามารถตรวจสอบการเข้าใช้ระบบ โดยมีเปอร์เซ็นต์ความถูกต้อง 98.12 %

Article Details

Section
บทความวิจัย