การพัฒนาระบบสนับสนุนการพิจารณาอนุมัติให้สินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อสินค้าโดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ

Main Article Content

มลธิดา ฤทธิ์สมบูรณ์
สุชา สมานชาติ

Abstract

งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงประยุกต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบสนับสนุนการพิจารณาอนุมัติให้สินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อสินค้า โดยเทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบโครงสร้างต้นไม้ตัดสินใจและใช้อัลกอริธึมในการเรียนรู้แบบ ID3 โดยใช้โปรแกรม Weka 3.4 ในการทดลองเพื่อสร้างโมเดลโครงสร้างต้นไม้สำหรับการตัดสินใจ จากนั้นจึงนำโมเดลที่ได้ไปพัฒนาซึ่งการพัฒนานี้เริ่มต้นจากการศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน ซึ่งประกอบไปด้วยการศึกษา การออกแบบการพัฒนา และการทดสอบประสิทธิภาพ ในการพัฒนาระบบใช้ภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบ โดยพัฒนาขึ้นในลักษณะเว็บแอพพลิเคชั่น (Web-Based Application) หลังจากพัฒนาระบบเสร็จได้รับการประเมินแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องโปรแกรมและฐานข้อมูลได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 และผู้ใช้งานระบบทั่วไปได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 ซึ่งสรุปได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจในการใช้งานอยู่ในระดับดี

Article Details

Section
บทความวิจัย