การบูรณาการข้อมูลเชิงความหมายจากระบบสารสนเทศที่หลากหลาย ด้วยวิธีเชื่อมโยงออนโทโลยี

Main Article Content

กชกร เจตินัย

Abstract

ปัจจุบันในองค์กรหนึ่งมีการพัฒนาระบบสารสนเทศหลายระบบโดยใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน แต่เลือกใช้คำศัพท์ในการอธิบายข้อมูลต่างกัน เนื่องจากไม่ได้มีข้อตกลงร่วมกันในการอธิบายข้อมูลไว้อย่างเป็นมาตรฐาน เมื่อต้องการนำข้อมูลมาใช้ร่วมกันในองค์กร จึงก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งเชิงความหมายของข้อมูล งานวิจัยนี้จึงนำเสนอการแก้ปัญหาความขัดแย้งเชิงความหมายของข้อมูลจากระบบสารสนเทศที่หลากหลาย โดยใช้ออน-โทโลยี (Ontology) เป็นเครื่องมือบูรณาการข้อมูล


ผลการวิจัยพบว่า สถาปัตยกรรมการบูรณาการข้อมูลเชิงความหมายจากระบบสารสนเทศที่หลากหลาย โดยวิธีเชื่อมโยงออนโทโลยีที่ออกแบบไว้ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งเชิงความหมายระหว่างระบบสารสนเทศได้ และระบบบูรณาการข้อมูลเชิงความหมายที่พัฒนาขึ้น สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมที่ออกแบบ จากการประเมินประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้น พบว่า ค่าความน่าจะเป็นของเอกสารที่ถูกดึงออกมาอย่างถูกต้อง (Precision) เท่ากับ 0.93 และค่าความน่าจะเป็นของเอกสารที่ถูกต้องที่ถูกดึงออกมา (Recall) เท่ากับ 0.93 ทำให้ได้ค่า F-measure เท่ากับ 0.93


Nowadays, an organization has developed a variety of independent Information System (IS) based on the same data set. These data are described using different ways without the standard description. This leads to the semantic conflicts when we want to share the information across the systems. This research proposes the semantic conflict resolving for data integration from heterogeneous ISs using ontology mapping.


The result shows that the architecture design of semantic information integration from heterogeneous systems can solve the semantic problems between the ISs. The semantic integration system was developed to enable the integration of information from various ISs as introduced in the architecture. The system evaluation using the fraction of retrieved documents that are relevant (Precision), the fraction of relevant documents retrieved (Recall), and the F-measure. The result presents 0.93, 0.93 and 0.93 respectively.

Article Details

Section
บทความวิจัย