Return to Article Details การบูรณาการข้อมูลเชิงความหมายจากระบบสารสนเทศที่หลากหลาย ด้วยวิธีเชื่อมโยงออนโทโลยี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy