การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการเงินสำหรับการเสนอขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

Main Article Content

หฤทัย อาษากิจ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการเงิน สำหรับการเสนอขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้วิสาหกิจสามารถทำการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจของตนเองโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการคำนวณ เพื่อตัดสินใจในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และวิเคราะห์แนวโน้มในการดำเนินธุรกิจในอนาคตของวิสาหกิจ และทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นงานวิจัยพัฒนา ซึ่งใช้การพัฒนาแบบวงจรการพัฒนาระบบ(SDLC) โดยใช้ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) พีเอชพี(PHP) และระบบจัดการฐานข้อมูล มายเอสคิวแอล (MySQL) จากนั้นทำการวิเคราะห์ และออกแบบระบบฐานข้อมูล โดยระบบแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ เจ้าของวิสาหกิจ และสถาบันการเงิน ผลของการพัฒนาระบบสามารถสรุปการใช้งานของสถาบันการเงิน และเจ้าของวิสาหกิจ ได้ดังนี้ รายละเอียดเงินทุน เงินกู้และดอกเบี้ย ข้อสมมติฐานทางการเงิน งบกำไรขาดทุน งบประมาณเงินสด และงบดุล รายการวิเคราะห์แนวโน้มประกอบด้วย การวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ การพยากรณ์ธุรกิจ ประสิทธิภาพการดำเนินงาน และระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการเงิน สำหรับการเสนอขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน พบว่าระบบที่ได้สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้


The objective of this research was to develop financial decision support system for loan application. It was the system developed for enterprise to be able to analyze their own business capability via internet network. It also helped to solve the problem of the delay in calculation for loan application from financial institutes and to analyze the enterprise’ future business trends to be more efficiently. It was a development research employing the System Development Life Cycle (SDLC) by HTML, PHP and Database Management System MySQL. Then, it was analyzed and the database system was designed. The system divided users into 3 groups, namely system administrators, entrepreneurs, and financial institutes. The result of system development for the usage of financial institutes and entrepreneurs were as follows: the capital, loan and interest, financial hypothesis, profit and loss statement, cash budget, and balance sheet. Tendency analysis items were financial statement analysis, possibility analysis, business forecast, performance efficiency, and financial decision support system. According to loan application from financial institutes, it was found that the developed system were applied into use as the set goal.

Article Details

Section
บทความวิจัย