วารสารนานาชาติคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์เป็นวารสารราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) ฉบับที่ 1 เดือน ตุลาคม-มีนาคม ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน-กันยายน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ด้านคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเรื่องที่จะลงตีพิมพ์ได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรง คุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ท่านต่อบทความ

Vol. 6 No. 2 (2017): October 2016 - March 2017

View All Issues

Indexed in tci