โครงสร้างสังคมของหมู่บ้านลาว: กลไกสร้างความสัมพันธ์ของชุมชน ในระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์

Authors

  • สพสันติ์ เพชรคำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Abstract

บทคัดย่อ

บทความเรื่อง “โครงสร้างสังคมของหมู่บ้านลาว : กลไกสร้างความสัมพันธ์ของชุมชนในระบบสังคม นิยมคอมมิวนิสต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอโครงสร้างของชุมชนลาว โดยเน้นระบบครอบครัวและเครือญาติ ระบบเศรษฐกิจและระบบการเมืองการปกครองของหมู่บ้านลาวแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงในแขวง สะหวันนะเขต ใช้วิธีการศึกษาชุมชนตามแนวคิด “ทฤษฎีโครงสร้างสังคม” (Social Structure Theory ) เป็น แนวทางในการศึกษา และเพื่อศึกษากลไกความสัมพันธ์ของชุมชนกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง แบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2518) เป็นต้นมา ผลการศึกษาพบว่า การปรับเปลี่ยนระบบโครงสร้างสังคมเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเป็น สังคมนิยมในประเทศลาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการเมืองการปกครองและระบบ เศรษฐกิจเข้าสู่ความเป็นสังคมนิยมที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของประชาชนลาวในหลายด้าน อย่างไรก็ตาม เมื่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบเศรษฐกิจไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมและ บริบททางเศรษฐกิจในโลกยุคใหม่จึงได้มีการเปลี่ยนจากการเน้นเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมอย่างเดียวมาเป็นการให้ ความสำคัญกับกลไกระบบตลาดผสานกับวิถีการผลิตแบบสังคมชาวนาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

 

Abstract

The objective of this research was to present the Lao community structure, where is located on Mekong River in Savannakhet by emphasizing on family and relative system, economic and politic system. The concept of social structure theory was applied in this research to study the community relationship mechanism and the change of administrative from Communism to People Democratic Republic in 1975. This research found that the change of social structure was importance especially the change of political and economic structure. Consequently, the way of life of Lao people was changed in various aspects. However, the change of economic system did not conform to the local because the economic focuses on market system and productivity.

Downloads

How to Cite

เพชรคำ ส. (2013). โครงสร้างสังคมของหมู่บ้านลาว: กลไกสร้างความสัมพันธ์ของชุมชน ในระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์. Creative Science, 3(6), 49–62. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9984