การแยกเชื้อแบคทีเรียสร้างกรดแลคติคจากผลิตภัณฑ์อาหารหมัก เพื่อใช้เป็นแหล่งของโปรไบโอติก

Authors

  • วิศัย พรหมเทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
  • สุวภร ยศตะโคตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

Keywords:

แบคทีเรียสร้างกรดแลคติค, แหล่งโปรไบโอติก, Lactic acid bacteria, Probiotic source

Abstract

บทคัดย่อ

ทำการแยกเชื้อแบคทีเรียสร้างกรดแลคติคจากอาหารหมัก 6 ตัวอย่าง โดยใช้อาหาร MRS + 1% CaCO3 ได้เชื้อแบคทีเรียทั้งสิ้น 52 ไอโซเลท โดยศึกษาจากลักษณะรูปร่างและสัณฐานวิทยา เมื่อนำไปศึกษาคุณสมบัติความเป็นโปรไบโอติก พบเชื้อแบคทีเรียตัวอย่างที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเป็นจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดคือ ไอโซเลท ประตูI11 โดยสามารถเจริญเติบโตได้ในสภาวะที่มีเกลือน้ำดี 3 เปอร์เซ็นต์ ทนต่อสภาวะเป็นกรด pH 2 และมีความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคปลาได้ โดยสามารถยับยั้งก่อโรค Aeromonas hydrophila และเมื่อนำแบคทีเรียสร้างกรดแลคติค ไอโซเลท ประตูI11 ไปจัดจำแนกในระดับสกุล พบว่าเป็น Lactobacillus sp. ในการศึกษาถึงผลของการเสริม Lactobacillus sp. (ประตู I11) ในปลาดุกต่อสมรรถภาพด้านการผลิต เช่น น้ำหนักตัวปลาและน้ำหนักมีชีวิต พบว่า การเสริมอาหารด้วย Lactobacillus sp. (ประตู I11) ทำให้สมรรถภาพด้านน้ำหนักตัวปลาและน้ำหนักมีชีวิตเพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อเพิ่มสมรรถภาพการผลิตปลาดุกให้ดีขึ้นจึงควรเสริมอาหารด้วย Lactobacillus sp. (ประตู I11)

คำสำคัญ : แบคทีเรียสร้างกรดแลคติค, แหล่งโปรไบโอติก

 

Abstract

Six fermented food samples were collected and used as sources to isolate lactic acid bacteria by using MRS + 1% CaCO3 medium. 52 isolates obtained were found lactic acid bacteria by studying cell morphology and physiology. Study on certain properties of isolates found only one strain (door I11), which had potential to be used as the probiotic. It was tolerant to 3% bile and showed degrees of survival pH 2 and had antimicrobial activities against Aeromonas hydrophila. Based on morphology and biochemical characteristics analysis, door I11 was identified as Lactobacillus sp.. The effect of Lactobacillus sp. (door I11) on production performance in cat fishs were investigated. The results showed that supplementation of Lactobacillus sp. (door I11) in cat fishs diets improved production performance, especially weight gain and live weight efficiency. For optimum performance of cat fishs, Lactobacillus sp. (door I11) should be added as supplementation in diets.

Keyword : Lactic acid bacteria, Probiotic source

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

พรหมเทพ ว., & ยศตะโคตร ส. (2013). การแยกเชื้อแบคทีเรียสร้างกรดแลคติคจากผลิตภัณฑ์อาหารหมัก เพื่อใช้เป็นแหล่งของโปรไบโอติก. Creative Science, 4(8), 67–76. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9938